احمد ناظمى در اسناد وزارت خارجه آمريكا

احمد ناظمى وزير مشاور در امور پارلمانى (از 16 نوامبر 1978)خيلى محرمانه
عنوان خطاب: آقاى وزير
     احمد ناظمى به‏عنوان وزير مشاور در امور پارلمانى، رابط نخست‏وزير غلامرضا ازهارى با مجلس
است. وزارت مرتبط با امور مجلس ـ تحت نظر ناظمى و سلف بلافصل وى ـ باافزايش مخالفت‏هاى لفظى
در مجلس (مجلس شوراى ملى) اهميت بيشترى پيدا كرده است. ناظمى سنوات خدمتى طولانى در
وزارت دادگسترى داشته است و اين كه آيا اين سابقه خدمت، به وى شايستگى برخورد با وكلاى مجلس و
سناتورها را داده است يا خير، بايد بعدا ديد.
     ناظمى در شهر كوچك ملاير متولد شد و ازدانشگاه تهران ليسانس حقوق گرفت، او در سال 1946
قاضى شد و متعاقبا به‏عنوان سرپرست دادگاههاى ايالتى متعدد خدمت كرد. در 1969 او دادستان عمومى
تهران شد، و در 1971 معاون وزير دادگسترى در طرح و برنامه گرديد. در سپتامبر 1978 او استاندار
استان كرمانشاهان شد و در آنجا تا انتصاب در شغل فعلى باقى ماند.
     ناظمى حدود 58 سال دارد و به زبان فرانسه صحبت مى‏كند.29 نوامبر 1978ـ 8/9/57