رونمایی از اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی

رونمایی از اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی


.
مجموعه پنج جلدي«اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم» توسط مركز پژوهش ، سنجش و اسناد رياست جمهوري تهيه شده است. مركز پژوهش ، سنجش و اسناد رياست جمهوري ، اين مجموعه نفيس اسناد را با هدف تشريح و بازنمايي گوشه اي از اين رخداد ويرانگر و نيز تاييد انديشه رياست جمهوري مبني بر مطالبه بحق و معطل مانده ملت ايران منتشر كرده است.
جلد اول اين مجموعه به تحميل پيمان سه جانبه، اعلان جنگ به آلمان و تصرف اماكن و اموال ايران اختصاص دارد. پيمان سه جانبه در صدد موجه جلوه دادن اشغال ايران توسط شوروي و انگليس بود.
جلد دوم و سوم اسناد اشغال ايران در جنگ جهاني دوم درباره « سانسور و مداخله در امور پولي و مالياتي ايران »و «راه ها، راه آهن و فرودگاه‌ها، قطع درختان، نان و غله و مهاجرين لهستاني در ايران» است.
قتل، تعدي، تجاوز و نقض حاكميت عنوان جلد چهارم اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم و بازداشت و تبعيد نيز بخش پنجم اين مجموعه اسناد است.
رييس جمهوري در اين مراسم از تهيه كننده، نويسنده و كارگردان سريال «در چشم باد» و همچنين پژوهشگران تاريخ با اهداي لوح تقدير كرد.
منبع : تابناك ، 29 تير 1390