آیة الله شهید سید حسن مدرس

مدرس در حدود سال 1287 در سرايه متولّدگرديده و در نزد پدرش كه از افاضل خطبا (2) و فضلا بوده مقدمات علوم را بياموختنه،در شش سالگي به اتفاق خاندانش به شهرضا منتقل گرديد. در حدود 1308 پدرش وفات يافته است.
مشاراليه مدت سيزده سال در اصفهان نزد فضلاي اين شهر مانند: ميرزا عبدالعلي نحوي ، و جهان گير خان قشقايي ، و آخوند كاشي ، و آقا محمود مغني و ديگران تحصيل نموده،و مدت هفت سال در نجف به درس آقا سيد محمد كاظم يزدي،و آخوند خراساني،و ملا علي نهاوندي حاضر شده،سپس به اصفهان مهاجرت نموده،و در مدرسه ي جدّه سكونت كرده،و در فقه و اصول به تدريس اشتغال جسته.
سپس در دوره ي دوم انتخابات مجلس شوراي ملي،به عنوان مجتهد طراز اول از طرف علما انتخاب و شركت نموده،و در دوره ي بعد،از طرف مردم طهران انتخاب گرديده،و جمعاً 5 دوره در مجلس شركت داشته،ضمناً در مدرسه ي سپهسالار نيز تدريس مي- نموده است.
در اين ادوار به عنوان ليدر اقليّت شناخته شده،و دو مرتبه او را مي خواسته اند ترور كنند كه در هر دو دفعه جان بدر برده. سال ها در شهرهاي مختلف زندان بوده،سرانجام در شب 28 رمضان المبارك سال 1357 به دستور شاه رضا پهلوي در كاشمر شهيد شده،در امام زاده ي آنجا مدفون گرديد.
آقاي ابراهيم خواجه نوري در كتاب: (بازيگران عصر طلايي)، و آقاي حسين مكّي در كتاب: (مدرس قهرمان آزادي) و آقاي عبدالحسين هوشمند راد شيرازي در كتاب: (سرگذشت مرحوم سيد حسن مدرس) ، و مرحوم عبدالله مستوفي در (شرح زندگاني من) و ديگران شرح حال او را نوشته اند،طالبين مراجعه نمايند. (3)
پي نوشت ها:
1. آتشكده ي اردستان 2: 300.
2. نقباء البشر 1: 382.
3. كتاب (مدرس مجاهدي شكست ناپذير) نوشته ي جناب آقاي عبدالعلي باقي يكي از آثار پر ارزش و خواندني درباره ي شهيد آيت الله سيد حسن مدرس است. كتاب (مدرس شهيد نابغه ي ملّي) نوشته ي جناب آقاي علي مدرسي نوه ي دختري مدرس كه در چاپ اخير به نام (مدرس مرد روزگاران) ناميده شده،و كتاب دو جلدي (مدرّس) از انتشارات بنياد تاريخ انقلاب اسلامي نيز از منابع غني جهت بررسي احوال و افكار اين مرد بزرگ مي باشند.