53 سال عصر پهلوی به روایت دربار

53 سال عصر پهلوی به روایت دربار


نویسنده: ریحانه درودی
انتشارات: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
فهرست: برگ‌ریزان «توصیف اوضاع اقتصادی»، توصیف سراب «اوضاع اجتماعی‌ـ فرهنگی»، ببرهای کاغذی «توصیف اوضاع سیاسی»
کتاب فوق جلد 59 از مجموعه دانستنیهای انقلاب اسلامی برای جوانان است که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است. این کتاب به طور مختصر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 53 سال سلطنت پهلوی را شرح داده است. عدم رفاه اقتصادی و شکست  اصلاحات اقتصادی و توجه به فرهنگ غرب و تبعیض در امور اجتماعی و همچنین فساد سیاسی   موضوعات مورد توجه در این نوشتار است.