دخالت مستقيم شاه در امور نظامي و بي اختياري سران نظامي (زندگي سياسي شاه- سياست داخلي- بعد از كودتاي 28مرداد- حكومت داري)

شماره صفحه:83    در همه كشورهايي كه كارهاي دولتي بر پايه ضابطه انجام مي پذيرد بودجه دفاعي در اختيار وزارت جنگ است و وزير جنگ يا دفاع به عنوان عضو دولت مي بايست برنامه هاي خود را به تاييد دولت و تصويب پارلمان برساند و پاسخگوي هزينه هاي دفاعي در برابر قوه مقنن و ديوان محاسبات باشد. ولي از آنجا كه شاه مداخله هيچ مقامي را مگر خودش در امور ارتش اجازه نمي داد وظيفه اي را كه در اصل مي بايست به عهده وزارت جنگ باشد به ستاد ارتش واگذار كرد و به وزير جنگ نيز ابلاغ شده بود كه نقش او صرفا رابط ميان ارتش و دولت و پارلمان است. به اين سان وزير جنگ كوچك ترين آگاهي از آنچه در ارتش مي گذشت نداشت و حتي نمي دانست قائم مقام او  كه مسئول سازمان صنايع نظامي و خريدهاي ارتشي و مستقيم با شاه در تماس بود چه مي كند. گرفتاري در اين بود كه ستاد ارتش هم اختياري براي نظارت بر هزينه نيروها نداشت و فرماندهان نيروها مستقيم از شاه دستور مي گرفتند و با رييس ستاد ارتش ودستگاه او كاري نداشتند. اين وضع موجب هرج و مرج مالي غريبي در همه نيروها شد كه از يك سو امكان سوء استفاده هاي كلان به برخي داد و از سوي ديگر روحيه افسران پاكدامن و جدي را كه شاهد اين از هم گسيختگي بودند تضعيف كرد.