دوره پهلوی اول در استان مرکزی

1ـ واقعه كشف حجاب

همزمان با استقرار حكومت رضاشاه، طرح‏هاى ضد فرهنگ دينى و ملى وى براى مردم ايران يكى پس از ديگرى به مرحله اجرا درآمد.
 
در همين راستا، از سال 1314 ه .ش، قانون كشف حجاب از تصويب هيأت وزيران گذشت و آنان با شدت و حدت هر چه بيشتر خواهان اجراى مفاد آن شدند. بر اساس اين قانون، بيرون آمدن زنان با چادر اعم از مشكى يا رنگى ممنوع گرديد و مأموران دولتى نيز موظف به برداشتن چادر از سر زنان محجبه شدند.
 
رژيم به منظور نيل به اهداف خود در وهله اول كارمندان دولت را ملزم كرد تا همراه زنان خود (بدون حجاب) در مجالس جشن هفدهم دى ماه كه روز كشف حجاب ناميده مى‏شد، شركت نمايند. اين اقدام، گام مؤثرى در جا انداختن اين طرح بود.
 
در طول اجراى اين قانون زنان پاكدامن و پرهيزگار شهرهاى مختلف استان، بارها و بارها مورد تعرض مأموران رژيم قرار گرفتند و دژخيمان نوكر اجانب، از هر اقدامى جهت رفع حجاب آنان دريغ نمى‏كردند.
 
در اين قسمت به يك سند پيرامون تضييعات حكومت به مردم براى اجراى دستور توجه مى‏كنيم:
 
[حكومت عراق به رئيس الوزرا، 18 خرداد 1315]

وزارت داخله، حكومت عراق، نمره 1061، تاريخ 18/3/1315

جناب آقاى رئيس الوزراء، مرقومه متحد المال نمره 2970 ـ 11/3/15 زيارت گرديد موضوع تربيت نسوان در رفع حجاب بانوان در اثر جديت و اهتمام كامل اداره حكومتى و شهربانى در عراق پيشرفت مهمى نموده در تمام معابر به هيچ وجه خانم مستور ديده نمى‏شود حتى در نتيجه انعقاد مجالس و جشنهاى متوالى معاشرتهاى عمومى و خصوصى به اتفاق بانوان تشكيل مى‏شود ولى يك قسمت از زن‏هاى پريشان بى بضاعت كه اغلب كچل هم هستند روسرى نازكى استعمال مى‏كنند در صورتى كه استعمال روسرى هم موردى ندارد جلوگيرى گردد.
 
[كفيل حكومت عراق: امضاء ناظر]

[حاشيه]: جواب داده شود راپورت واصل بايد نهايت مراقبت بشود كه روز به روز پيشرفت اين اصلاح بيشتر باشد.
 
در چنين شرايطى موج اعتراضات علماى شهرها از اين قانون كه منجر به ناديده گرفتن و زير پا گذاشتن قانون الهى و رواج مفاسد اخلاقى در جامعه شده بود، به سوى دربار سرازير شد.
 
در همين راستا طومار امضا شده توسط علماى شهرستان خمين به نخست وزير كه در آن مراتب اعتراض خود را به وضعيت پيش آمده ابراز داشته‏اند، قابل توجه مى‏باشد.
 
وزارت پست و تلگراف و تلفنتلگراف

جناب آقاى نخست وزير، رونوشت مجلس شوراى ملى، رونوشت وزارت دادگسترى، رونوشت وزارت كشور، رونوشت آيت الله قمى، رونوشت آيت الله خوانسارى، رونوشت آيت الله صدر، رونوشت آيت الله بهبهانى، رونوشت اطلاعات، رونوشت اطلاعات ايران رونوشت صبا، رونوشت اقدام، وضعيت اخلاقى بانوان پس از 17 دى به خوبى فلسفه دستور و هيأت آيه قرآنى و آيه وليضربن به خمر هن على جيوبهن را در الزام بانوان به حجاب روشن نموده. ما هم با تمام علاقمندان به دستورات اخلاقى و اجتماعى اسلامى، انتظار انجام تقاضاى مراجع دينى و اجراى دستورات قرآنى و الزام بانوان را به حجاب داريم. اميد است اولياى امور هم از اجراى حجاب كه از واجبات اسلامى و مورد علاقه و تمايل عمومى و منطبق با قانون اساسى است، خوددارى نفرموده. از مفاسد اخلاقى جلوگيرى فرمايند. الاحقر صدر الدين نجفى، زين العابدين احمدى، حاج ميرزا رضا نجفى، سيد مرتضى پسنديده على كرم خسروى، الحاج مرتضى شمس، محمد كريم رضوانى، حاج على سرمدى، حاج اسمعيل مرتضوى، حاج سيف ا.. محمدى، اسمعيل سرمدى، حاج جعفر مهدى، حاج محمد رضا شاكرى، محمد على شاكرى، على‏اصغر شمس، محمدتقى رضوانى، ذبيح الله فرقدان، حسين صابرى، حيدر مشايخى، محمد حسين جلالى، محمود سرمدى، محمد مشايخى، سيد واله احمدى، ميرزا سيدين قهرمان.

حاشيه 1: به عرض برسد

حاشيه 2: هيأت محترم دولت مقرر فرموده‏اند حجاب... اين قبيل تلگرافات تحريك‏آميز مخالف با... دولت است.
 
همچنين در جهت حمايت از حركت رضاخان نشرياتى همچون نامه عراق (اراك) با چاپ مطالب و عكسهاى سفارشى از زنان فرنگى و غربزده و مردان ملبس به پوشش فرنگى با كلاه شاپوهاى مد روز غرب به اين جو دامن مى‏زد.