جنگ جهانی دوم در استان مرکزی

هم‏زمان با ورود قواى شوروى و انگليس به تهران و تسلط بر پايتخت، در تاريخ هشتم شهريورماه 1322، تعداد زيادى از رجال ايران، افسران ارتش، كاركنان بنگاه راه‏آهن دولتى ايران و روزنامه‏نگاران را به اتهام همكارى با آلمان‏ها و تشكيل ستون پنجم در ايران توقيف و زندانى نمودند و آنها را به اراك انتقال دادند.

در ميان بازداشت شدگان دكتر احمد متين دفترى نخست وزير سابق، دكتر محمد سجادى وزير سابق، على هيئت رئيس شعبه ديوان عالى كشور، امير همايون بوشهرى، جعفر شريف امامى، على اكبر موسوى زاده رئيس ديوان كيفر، سرلشگر آق اولى، سرلشگر ابوالحسن پور زند، سرتيپ صادق كوپال، سرهنگ منوچهرى (بهرام آريانا)، سرهنگ بقائى، سرهنگ باتمانقليچ بودند. ] اين افراد تا پايان جنگ دوم جهانى در اين منطقه زندانى بودند].

در اين زمان سپاهيان انگليس زمين‏هاى حدود نظم آباد و راه‏آهن را در شهرستان اراك در اشغال خود داشتند.

استان مركزى (ولايت عراق) پس از اشغال علاوه بر مشكلات مستقيم جنگ، دچار خشكسالى و بيمارى عمومى وبا نيز شد كه مدتى تعادل منطقه را بر هم زده و در نتيجه عدم ثبات و امنيت همچنان تا پايان دهه 1320 بر منطقه حاكم بود.

با ورود نيروهاى آمريكايى به اين استان، يك سينماى اختصاصى در محل فعلى باشگاه راه آهن تأسيس نمودند و خوانندگان و بازيگران آمريكائى در آنجا برنامه اجرا مى‏كردند.

در همين زمان انگليسى‏ها و هنديها نيز سينماهاى اختصاصى داشتند و شبهاى دوشنبه و جمعه در يك زمين پهناور (مقابل استاندارى فعلى) كه متعلق به شخصى به نام آقاجان ارضى بود جمع مى‏شدند و پرده‏اى سفيد مى‏آويختند و به تماشاى فيلم مى‏نشستند.

بهره اراكى‏ها از اين سينما اين بود كه در پشت اين پرده نازك مى‏نشستند و شبحى از فيلم را تماشا مى‏كردند. اين سينماها با خروج قواى متفقين از كشور تعطيل شدند.