برادران بسیار محترم!!

«به ساعت 15 روز شنبه اول مارس 1969 مراسم تقدیس لژ بزرگ ایران در تهران انجام گردید. از لژ بزرگ ملی فرانسه برادران بسیار محترم زیر طبق دعوت برادران ایرانی در این تشریفات حضور داشتند:
برادر بسیار محترم ارنست وان هک استاد اعظم، برادر بسیار محترم آلک پارکر معاون استاد اعظم، برادر بسیار محترم شارل ویورل بزرگ سرپرست اول پیشین.
لژ بزرگ ایران تابع بزرگ اسکاتلند و لژهای منظم بزرگ ناحیه ای ایران تابع لژ بزرگ ملی فرانسه و همچنین لژهای منفرد تابع لژهای بزرگ متحده آلمان می باشد.
 
 
پس از انجام یافتن تشریفات تقدیس لژ بزرگ ایران برادر بسیار محترم ورنر رومر استاد اعظم لژهای بزرگ متحده آلمان تاسیس لژ بزرگ ایران را اعلام، سپس برادر بسیار محترم وان هک تشریفات استقرار برادران بسیار محترم شریف امامی را در کرسی حضرت سلیمان به عنوان استاد اعظم لژ بزرگ ایران انجام داد
از این رو هنگام انجام دادن تشریفات تقدیس لژ بزرگ ایران برادر بسیار محترم سر رونالد اوریوئینگ استاد اعظم لژ بزرگ اسکاتلند در کرسی حضرت سلیمان قرار گرفت. برادر بسیار محترم ارنست وان هک در کرسی بزرگ سرپرست اول تقدیس کنند و برادر بسیار محترم ورنر رومر استاد اعظم لژهای بزرگ متحده آلمان در کرسی بزرگ سرپرست دوم تقدیس کنند قرار گرفتند.
پس از انجام یافتن تشریفات تقدیس لژ بزرگ ایران برادر بسیار محترم ورنر رومر استاد اعظم لژهای بزرگ متحده آلمان تاسیس لژ بزرگ ایران را اعلام، سپس برادر بسیار محترم وان هک تشریفات استقرار برادران بسیار محترم شریف امامی (رئیس مجلس ملی و نخست وزیر شاه در اوج انقلاب اسلامی) را در کرسی حضرت سلیمان به عنوان استاد اعظم لژ بزرگ ایران انجام داد. پس از انجام گرفتن تشریفات برادران بسیار محترم زیر: برادر بسیار محترم دکتر سعید مالک استاد سابق لژ بزرگ ناحیه ای، برادر بسیار محترم محمد ساعد (نخست وزیر اسبق)، برادر بسیار محترم عباس هویدا (نخست وزیر وقت شاه) به سمت بزرگ استادان پیشین لژ بزرگ ایران انتخاب شدند. همچنین برادران بسیار محترم زیر: سراوریوئینگ، ارنست وان هک، ورنر رومر به سمت استادان اعظم افتخاری لژ بزرگ ایران منصوب و مدال لژ بزرگ به آنان اهداء گردید. تشریفات انحلال لژ بزرگ ناحیه ای ایران تابع لژ بزرگ ملی فرانسه به روز چهارشنبه 26 فوریه 1969 در تهران انجام شد. در این تشریفات برادر بسیار محترم وان هک مدال شایستگی ماسونی لژ بزرگ ملی فرانسه را به برادر بسیار محترم دکتر سعید مالک اعطاء نمود .»
منبع: کتاب قصه ها و غصه ها(جلد دوم(