تلاش شاه براي تطبيق سياست هاي خود با دكترين حمايت نظامي و امنيتي نيكسون از كشورهاي آسيايي (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:401    عنوان مطلب:  تلاش شاه براي تطبيق سياست هاي خود با دكترين حمايت نظامي و امنيتي نيكسون از كشورهاي آسيايي
همزمان با اعلام دكترين نيكسون شاه به منظور تطبيق دادن سياست خود در خليج فارس با آن اظهار داشت«شوروي ديگر خطر اصلي و تهديد فوري براي كشورهاي خاورميانه به شمار نمي رود بلكه خطر فوري نيروهاي راديكال و حكومت هاي افراطي منطقه هستند كه ايران با تقويت نيروي نظامي خود بايد از پس آن ها برآيد.»