سخنان شاه با سناتور امريكايي از طريق علم (زندگي سياسي شاه- سياست خارجي – بعد از كودتاي 28مرداد-روابط با امريكا و اروپا)

شماره صفحه:86    عنوان مطلب: سخنان شاه با سناتور امريكايي از طريق علم
دوشنبه 5/3/54: صبح شرفياب شدم. مقدار زيادي كارهاي جاري را عرض كردم. بعد صحبت سناتور كندي كه امروز به تهران مي‌آيد شد. عرض كردم چنان كه مقرر فرموده‌ايد ناهار مهمان من است. در چه زمينه با او صحبت كنم؟ فرمودند يك مرور كلي با او بكن و وضع شمال و شرق و غرب ما را براي او تشريح كن و بعد هم اهميت خليج فارس و مساله صدور نفت به دنياي آزاد را از اين شريان مهم جهاني براي او بگو. وضع اقيانوس هند را تشريح كن و بگو كه اگر طبق نقشه روس‌ها و هندي‌ها پاكستان تجزيه شود به نظر ما شوروي افغانستان را فوري اشغال مي‌كند و از يكي از ولايات پاكستان خود را به اقيانوس هند مي‌رساند. بنابراين ايران است كه همه اين نظريات را
شماره صفحه:87    بايد مد نظر داشته باشد و مثل سد سكندر بايستد و شما هم كسي از غير ما نداريد. اما علت اين كه ما خود را تااين اندازه تقويت مي‌كنيم براي اين است كه حتي الامكان متكي به كمك شما نباشيم زيرا ديديم كه تكيه بر شما در ويتنام و به طور كلي در هند و چين چه عواقبي در برداشت. گرچه از دوستي با شما گريزي نيست ولي اتكا بر شما به كلي غلط است. فرمودند به او بگو سياستمداران شما خيلي بي قيد هستند. مثلا امروز در اخبرا شنيدم كه سناتور منسفيلد ليدر دموكرات‌ها در سنا گفته است فكر نمي‌كنم اگر كره شمالي به جنوب حمله كند امريكا بتواند عكس العمل مهمي از خود نشان دهد. حال آن كه چند روز پيش دولت امريكا خيلي شديد پشتيباني خود را از كره جنوبي ابراز داشت. اين حرف مثل يك دعوتنامه رسمي از طرف ملت امريكا براي كره شمالي است كه به جنوب حمله كند. بگو اين طور مسائل براي ما خيلي باعث نگراني است. عرض كردم متاسفانه به علت اين كه ادوارد كندي دير از عراق به آبادان وارد شد نتوانست پرواز روي خليج فارس را كه براي او ترتيب داده بوديم انجام بدهد. اگر آن‌جا را مي‌ديد خوب بود. ولي البته غلام اين مسائل را براي او خواهم گفت. عرض كردم اين كه به علت عضويت كميته انرژي سنا بعضي از كشورهاي خاورميانه را بازديد مي‌كند

شماره صفحه:87    بهانه است و اگر اشتباه نكنم قصد رياست جمهور دارد و اين يك سفر تبليغاتي است. با آنكه مكرر گفته است نمي‌خواهم اما مسلما دروغ مي‌گويد. فرمودند بايد همين طور باشد. در امريكا هم من شنيدم همين طور است. عرض كردم عراق كار عجيبي كرده و وزير كشور خود را به استقبالش فرستاده است. باور نفرمودند.....