سفر غير رسمي شاه و ثريا به امريكا در زمان نيكسون (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:164    عنوان مطلب: سفر غير رسمي شاه و ثريا به امريكا در زمان نيكسون 
يكسال پس از ديدار نيكسون {يعني در سال1333) شاه و ملكه ثريا به نيويورك سفر كرده و مدت دو ماه از سراسر ايالات متحد ديدار كردند. در طي اين سفر غير رسمي شاه با آيزنهاور و ساير امريكاييان پرنفوذ ديدار كرد و با دوستان قديمي تحكيم مودت نمود و دوستان تازه اي نيز به دست آورد. شاه در اين سفر به دليل آنكه به تازگي از كمك هاي بزرگي برخوردار شده بود ديگر مانند سفر1949 براي دريافت كمك پافشار چنداني نكرد.