جنگ جهانی دوم در استان فارس

قتل و كشتار و قحطى و چپاول مردم تهيدست به وسيله غارتگران منطقه و بروز بيماريهاى كشنده از قبيل وبا، حصبه و آبله همه جا را فرا گرفته بود. خشكسالى نيز مزيد بر علت شده بود و به علت كمبود آذوقه، غذاى مردم از بلوط و ريشه گياهان تأمين مى‏شد.

سران و رؤساى ايلى كه خود از ايادى استعمار انگليس بودند بر مردم ظلم و ستم روا مى‏داشتند. از جمله ميليونها تومان قند و شكر و پارچه كه به نام عشاير و روستائيان گرفته بودند، در بازار آزاد فروختند و خرج عيش و نوش خود كرده بودند.

در سال 1325 ه .ش، خوانين و كلانتران منطقه ممسنى به اين خاطر كه زندگى روستائيان و دامداران كوچرو بر اثر جنگ جهانى دوم و بروز قحطى و خشكسالى در معرض نابودى قرار گرفته است، از دولت تقاضاى كمك جنسى و مالى مى‏نمايند.

دولت نيز از آنها مى‏خواهد كه شناسنامه‏هاى افراد روستايى و عشاير كوچرو منطقه را جمع آورى كنند تا در قبال هر شناسنامه مقدارى قند و شكر و پارچه و آرد داده شود.

خوانين تمام شناسنامه‏ها را جمع آورى كرده و به بوشهر فرستادند و در مقابل آنها مقادير زيادى قند و شكر و آرد و پارچه گرفتند ولى بدون اينكه ذره‏اى از آنها به مردم بيچاره بدهند به كازرون و شيراز برده و به تجار فروخته و پول آن را بالا كشيدند.