مجلس دوره پنجم شورای ملی را باید از مهمترین مجالس ایران دانست

وی افزود: زیرا در این دوره جریاناتی اتفاق افتاد که مسیر تاریخ ایران را عوض کرد. یکی از مهمترین مسایلی که افراد را به خود مشغول کرده بود موضوع جمهوری خواهی سردار سپه بود. که به بزرگترین چالش های مجلس در این دوران تبدیل شد.

دهقان نژاد تصریح کرد: در این مجلس علاوه بر سوسیالیستها و اصلاح طلبان تعداد زیادی از نمایندگان نفوذی های سردار سپه بودند. آنان با کمک وزیر جنگ و « امرای لشگر» که به صورت حاکمان نظامی مناطق بودند توانسته بودند.به مجلس راه پیدا کنند. این مقامات ابتدا خود را به صورت حزب مستقل اعلام نمودند و سپس حزب تجدد نامیدند. این گروه که در سایه حمایت سردار سپه به مجلس را ه یافتند ، هیچکدام ویژگی های یک حزب را نداشتند ولی نقطه اشتراک انان این بود که به سردار سپه وفادار بودند. و در تمام شرایط از او حمایت می کردند، از جمهوری خواهی رضا خان دفاع کردند و نهایتا نمایندگان مجلس کمک کردند تا سردار سپه به دیکتار ایران تبدیل شده و همه نهادهای دموکراتیک محصول انقلاب مشروطه را قلع و قمع کند.
وی در پایان گفت: این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه مردی می تواند ، با استفاده از شرایط انقلابی یک مملکت به ویژه، «مجلس شورای ملی » استفاده کرده و تبدیل به سلطان کشور شود. و اینکه چگونه مجلسی که باید حافظ قانون اساسی و نظام قانونی بود خود به ابزاری برای مشروعیت، بخشیدن به دیکتاتوری می شود.