نخست وزیران پهلوی

4.    محمود جم ( مدیرالملک ) – ١٣١٤ تا ١٣١٨
 
5.    احمد متین دفتری – ١٣١٨ تا ١٣١٩
 
6.    منصور الملک – ١٣١٩ تا ١٣٢٠
 
7.    ذکاء الملک فروغی - ١٣٢٠
 
8.    علی سهیلی – ١٣٢٠ تا ١٣٢١
 
9.    احمد قوام ( قوام السلطنه) - ١٣٢١
 
10.علی سهیلی – ١٣٢١ تا ١٣٢٣

11.محمد ساعد - ١٣٢٣
 
12.سهام السلطان بیات – ١٣٢٣ تا ١٣٢٤
 
13.حکیم الملک - ١٣٢٤
 
14.صدرالاشراف – ١٣٢٤
 
15.حکیم الملک – ١٣٢٤
 
 
 
محمد رضا شاه (1325-1357)
 
1.    قوام السلطنه – ١٣٢٤ تا ١٣٢٦
 
2.    حکیم الملک – ١٣٢٦ تا ١٣٢٧
 
3.    عبد الحسین هژیر - ١٣٢٧
 
4.    محمد ساعد – ١٣٢٧ تا ١٣٢٩
 
5.    منصورالملک - ١٣٢٩
 
6.    سرلشکر حاجعلی رزم آرا – ١٣٢٩
 
7.    حسین علاء – ١٣٢٩ تا ١٣٣٠
 
8.    دکتر محمد مصدق – ١٣٣٠ تا ١٣٣١
 
9.    قوام السلطنه - ١٣٣١
 
10.دکتر محمد مصدق – ١٣٣١ تا ١٣٣٢
 
11.حسین علا – ١٣٣٤ تا ١٣٣٦
 
12.دکتر منوچهر اقبال – ١٣٣٦ تا ١٣٣٩
 
13.جعفر شریف امامی – ١٣٣٩ تا ١٣٤٠
 
14.علی امینی – ١٣٤٠ تا ١٣٤١
 
15.اسدا... علم – ١٣٤١ تا ١٣٤٢
 
16.حسنعلی منصور – ١٣٤٢ تا ١٣٤٣
 
17.امیر عباس هویدا – ١٣٤٣ تا ١٣٥٦
 
18.جمشید آموزگار- ١٣٥٦ تا ١٣٥٧
 
19.جعفر شریف امامی - ١٣٥٧
 
20.ارتشبد غلامرضا ازهاری -  ١٣٥٧
 
21.شاپور بختیار -  ١٣٥٧