امام جمعه تهران معاون ماسونها(!)

به: 321         
تاريخ: 15/4/48
از: 20 ه‍ 4        
شماره: 38998/20 ه‍ 4
موضوع: فراماسونري
پيرو: مذاكرات تلفني مورخه 12/4/48
.
دانش
نظريه 20 ه‍ 4 : به احتمال 90% صحت خبر فوق تأييد مي‌گردد.