فريدون آدميت

فريدون آدميت فرزند عباسقلى قزوينى در سال 1299 شمسى در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود را در
مدارس تهران و دانشكده حقوق پشت سر گذاشت و دكتراى خود را از دانشگاه لندن در رشته تاريخ
ديپلماسى گرفت. از سال 1319 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و از شغل كارمندى تا معاونت دائم
نمايندگى ايران در سازمان ملل متحد پيش رفت.
او در سال 1340 به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد. در سال 1349 كتاب «انديشه‏هاى
فتحعلى‏خان آخوندزاده» را كه عليه مقدسات دين اسلام بود، نوشت و جايزه‏اى هم از طرف فرح پهلوى
دريافت نمود. وى با دستور ويژه شاه و كمك ساواك آن كتاب را چاپ و منتشر كرد. در سال 1350 مدتى
در دانشگاه تدريس نمود و معاون دانشكده ادبيات نيز بود.
در سال 1353 بازنشسته شد و به نويسندگى پرداخت. آدميت مؤسس لژ فراماسونرى در تهران و عضو
هيئت مديره كانون نويسندگان بود. او كه به گواهى اسناد ساواك، داراى انحرافات اخلاقى بود، در سالهاى
56 و 57 ماسك انقلابى و ضد رژيم را بر چهره زد و با اعضاء و سران جبهه ملى تماس برقرار نمود. اما
عوامل رژيم همچنان روى او حساب مى‏كردند و قرار بوده كه وى در دولت صديقى پست وزارت خارجه
را احراز كند. فريدون آدميت داراى آثارى مى‏باشد كه اكثرا در جهت طرح فرقه‏ها و گروههاى دين ستيز
بوده است.