آمريكايي‌ها: شاه به فرانسه نرود (!)

شماره :300 ـ 1349/ ن‌                           
تاريخ : 30/11/42
موضوع : وضع سياسي كشور
به طوري كه مطلعين به امور سياسي اظهار مي‌دارند پس از نطق شديدي كه وزير جنگ آمريكا در مورد خاورميانه و ايران در مجلس سناي آمريكا ايراد نمود عده‌اي از سناتورهاي آمريكائي هم در همان مضمون نطق‌هايي نموده و به خصوص تاكيد كرده‌اند كه ملت ايران نارضايتي شديدي از حكومت خود دارند و بايد در رفع اين نارضايتي كوشيد چون با اين ترتيب وضع ايران براي كمونيست شدن از هر زماني آماده‌تر است‌، به موازات اين نطق‌ها آرام وزير امور خارجه ايران كه در مسافرت پاكستان بوده به طور خيلي محرمانه به اروپا احضار و از ايشان خواسته مي‌شود وسيله ملاقات معاون وزارت امور خارجه امريكا را كه در ايتاليا به سر مي‌برد با اعليحضرت همايون شاهنشاه فراهم و گويا اين ملاقات نيز صورت مي‌گيرد. مي‌گويند در ملاقاتي كه آرام وزير امور خارجه ايران در پاكستان با پرزيدنت ايوب خان نموده رئيس جمهوري پاكستان نامه خصوصي براي اعليحضرت همايون شاهنشاه نوشته و از معظم‌له خواسته كه از رفتن به فرانسه و ملاقات با ژنرال دوگل خودداري فرمايند. چون امريكائيها نسبت به اين موضوع حساسيت داشته و ممكن است به ضرر دولت ايران تمام شود و روي همين اصل ذات ملوكانه از مسافرت به فرانسه خودداري مي‌فرمايند.
وسيله بخش 322 روي اين اطلاعيه اقدام نشده است
فعلاً در پرونده حسنعلي منصور بايگاني شود. 4/12/42