ارتباط ناشناخته (بررسی روابط رژیم پهلوی و اسرائیل)

ارتباط ناشناخته  (بررسی روابط رژیم پهلوی و اسرائیل)

ارتباط ناشناخته کار جدیدی است که در باره روابط ایران و اسرائیل طی سالهای 27 – 57 شمسی تدوین شده است. این ارتباط از یک سو نیرومند و از سوی دیگر پنهانی بوده و به همین دلیل بررسی آن دشواری های خاص خود را دارد و طبعا جذاب است.
ایران به عنوان کشوری که در این دوره از سیاست انگلیس و سپس امریکا پیروی می کرده و از سوی دیگر با اعراب مشکلات مرزی داشته است همواره برای داشتن ارتباط نیرومند با اسرائیل دارای انگیزه بوده است. در عین حال به دلیل احساسات اسلامی موجود در کشور و مخالفت های آشکاری که با این روابط می شده تنگناهای خاصی برای ایجاد ارتباط روشن با اسرائیل داشته است.
جریان مخالفت با برقراری رابطه با اسرائیل در کشور ما چندان نیرومند بوده است که اصل موضوع را باید در ردیف چند موضوع اصلی که منجر به انقلاب اسلامی شد شناخت. این احساسات از دهه بیست به این طرف همواره یکی از استخوان های اصلی گیر کرده در گلوی نظام پهلوی در برابر سیاست های جهانی و سیاست های داخلی آن دولت در ارتباط با مردم بوده است.
به جز مقدمه کتاب شامل فصول زیر است:
فصل اول آشنایی با سرزمین فلسطین، ساختار حکومت اسرائیل و مواضع ایران در برابر مسأله فلسطین
فصل دوم روابط سیاسی ایران و اسرائیل
فصل سوم روابط اقتصادی ایران و اسرائیل
فصل چهارم روابط امنیتی – اطلاعاتی ایران و اسرائیل
فصل پنجم روابط نظامی ایران و اسرائیل
فصل ششم روابط فرهنگی ایران و اسرائیل
فصل هفتم نتیجه گیری
ضمایم که شامل فهرستی از سفرا و اعضای نمایندگان اسرائیل در تهران و نام شماری از کارشناسان ایرانی که به اسرائیل سفر کرده اند.
گفتنی است که پیش از این چندین کتاب در باره اسناد روابط ایران و اسرائیل بر اساس اسناد ساواک و نخست وزیری منتشر شده که از شماری از آنها در این اثر بهره گیری شده است اما استفاده ای از کتاب مهم خاطرات مئیر عزری در این کتاب نشده است. بخش هایی هم در ارتباط با روابط ایران و اسرائیل و تأثیر آن روی روابط ایران و اعراب و به خصوص مصر و واکنش علمای الازهر و آمدن شلتوت به ایران است که جالب است اما همچنان جای یک تحقیق عمیق و مفصل در باره مسأله فلسطین در ایران آن هم میان توده های مردم مسلمان و رهبران آنان و نیز ادبیات ویژه ای که در این ارتباط پدید آمد خالی است.
طی سالهای ارتباط، یکی از مسائل، دزدی های فراوانی بوده است که یهودیان ازآثار باستانی ایران داشته اند. در این باره به نامه ای که اردشیر زاهدی به وزیر فرهنگ و هنر وقت نوشته جالب توجه است: در مورد نحوه خروج این اشیاء از ایران اطلاعی در دست نیست ولی مرتبا در چمدان های یهودیانی که به اسرائیل می روند اشیای عتیقه ایرانی به خصوص نسخ خطی کتب مختلف مخفی شده و بدون جلوگیری پلیس وارد اسرائیل می شود.