جنگ جهانی دوم در استان ایلام

ولى در شهريور سال 1320 ه .ش نيروهاى روس و انگليس از شمال و جنوب و غرب وارد كشور شدند. هنگام ورود انگليسيها از طريق مرز خسروى، على آقا خان اعظمى، مسؤل اداره امور ايل كلهر به همراه نيرو هايش در مقابل آنها ايستادگى كرد و مشكلات فراوانى را براى انگليسيها بوجود آورد.

انگليسيها زمينه حذف و قتل او را فراهم كردند و سرانجام او را به قتل رساندند. نيروهاى بيگانه از منطقه ايوان بدون هيچگونه درگيرى و برخورد گذر نمودند.

در طول جنگ و تا خروج قواى بيگانه اين منطقه تابع فرماندار نظامى و سياسى، انگلستان مستقر در كرمانشاه قرار گرفت. و براى استقرار امنيت در منطقه يك گردان ازنيروهاى اشغالگر در آن مناطق تحت اشغال مستقر گرديد.

پس از دو سال كلنل فليچر جاى خود را به كلنل پسيت واگذار كرد، و مردان ايلات و عشاير منطقه را تحت نفوذ خود قرار داد و با فشار نيروهاى نظامى خود تحت فرماندهى سپهبد شاه بختى آنها را به سكوت واداشت.