تغيير سياست هاي شاه براي انتقال نفت به اسرائيل و سفر وزير خارجه اسرائيل به ايران (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:446    در اوايل 1975 رژيم شاه به اسرائيل اطلاع داد كه در نظر دارد استفاده از خط لوله ايلات – اشكلون را متوقف سازد. در همان هنگام سادات نيز از اسرائيل خواست كه گردنه هاي جدي و ميتلا و چاه هاي نفت ابوروديس را در شبه جزيره سينا تخليه كند. نظر به اينكه نفت سينا بخش عمده اي از نيازهاي مصرفي اسرائيل را تامين مي كرد توانايي اسرائيل در موافقت با تقاضاي سادات بستگي به اطمينان از ادامه فروش نفت ايران به آن كشور داشت. لذا در بهمن 1353 ايگال آلون وزير خارجه اسرائيل به منظور مذاكره در اين خصوص به تهران آمد. او به همراهي حئيم بارون با لباس مبدل و كلاه گيس و عينك سياه با پرواز عادي العال وارد تهران شد. مذاكرات وي با شاه كوتاه بود وشاه به دكتر اقبال مدير عامل شركت نفت دستور داد به همكاري با شركت نفت ماوراء آسيا همچنان ادامه بدهد. آلون موافقت كرد بهاي نفت انتقالي مزبور كه در اسرائيل مصرف مي شود افزايش يابد. در عوض شاه بهاي همين نفت را كاهش داد و مدت اعتبار اعطايي را چهار ماه تمديد كرد.