هزینه غلامرضا پهلوی از جیب روستاییان

هزینه غلامرضا پهلوی از جیب روستاییان


گذشته از آن، استفاده از اموال دولتی برای آباد کردن این زمین ها غصب شده هم مورد تأیید همه ناظران و شاهدان و کارشناسان است.

اما این موضوع مختص رضا شاه نبود و ظاهراً به صورت ارثی (!) به فرزندان او هم منتقل شده بود. ماجرای زیر که به یکی از پسران رضا شاه مربوط می شود مؤید همین موضوع است:
«از غلامرضا پسر رضا شاه نقل می کنند که در رامسر باغی داشت. یک روز شهردار را می خواهد و می پرسد: در صندوق شهرداری چقدر پول هست؟
شهردار مبلغی را می گوید. غلامرضا می گوید: لازم است با این پول باغ مرا کابل کشی کنید.
شهردار می گوید: اما این پول مختصر برای سیم کشی چند روستاست. مدت هاست به آنها وعده داده ایم.
غلامرضا فریاد می کشد: گور پدر روستاییان! فوراً باغ مرا کابل کشی کنید و پای هر چنار هم نورافکن بگذارید.
شهردار ناچار می شود چنین کند. پس از اتمام کار، غلامرضا در باغ حاضر می شود.
وی در این هنگام متوجه کنتوری می شود که بر دیوار نصب شده بود، با خشم از شهردار می پرسد: این کنتور برای چیست؟
شهردار جواب می دهد: برای تعیین میزان مصرف برق است.
غلامرضا فریاد می زند: این کثافت را از اینجا بردارید. مگر باید برق مصرفی مرا حساب کرد؟
شهردار بلافاصله فرمان غلامرضا را اجرا می کند و غلامرضا نیز یک نیم پهلوی (!) به وی انعام می دهد.»
(به نقل از داستان هایی از عصر  رضا شاه، تألیف محمود حکیمی، انتشارات قلم، صفحات 170 و 171)