حمايت هاي شاه از سياست هاي امريكا در ويتنام و خاورميانه (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:244    عنوان مطلب:   حمايت هاي شاه از سياست هاي امريكا در ويتنام و خاورميانه
شاه در ديدارهاي خود با اورل هريمن  دوست داشت به گونه اي عمليات امريكا را در ويتنام مورد تاييد قرار دهد. گاهي نيز اشاره مي كرد كه در مورد حمله به جمهوري دومينيكن كاملا با رئيس جمهوري امريكا موافق است. ليندون جانسون نيز از اين موافقت خيلي خوشحال مي شد و اين خوشحالي را به شاه ابراز مي داشت. شاه با هوشمندي پشتيباني خود را از سياست امريكا در خاورميانه تصريح
شماره صفحه:245    مي نمود. ايران و امريكا در منطقه داراي منافع كاملا مشتركي بودند شاه از جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر نفرت و هراس داشت و هرگاه با افراد رسمي دولت امريكا گفتگو مي كرد ناصر را مورد انتقاد قرار داده و راديكاليسم او را محكوم مي دانست. از آن مهم تر ولي نه با صراحت شاه بر حمايت از اسرائيل تاكيد مي گذاشت كشوري كه ليندون جانسون با اشتياق تمام از آن پشتيباني مي كرد.