اولین اسناد تشکیل خمینیسم در ساواک

2- شکی نیست که آقای قدوسی ظاهری بسیار آرام دارد و هیچ نوع از فعالیت آشکاری در داخل مدرسه برای خمینی ندارد و برخلاف اکثر شاگردان مدرسه مخالف دکتر علی شریعتی نیز می باشد. در حالیکه اکثر شاگردان مدرسه با دکتر شریعتی موافق هستند.

3- با تمام این حرفها و با تمام آرامش و سکوتی که سعی کرده اند در مدرسه برقرار سازند دیده می شود که مدرسه حقانی غالباً شاگردان خمینیسم دوآتشه تحویل می دهد. بلکه می توان گفت که در حوزه قم شاگردان مدرسۀ حقانی در خمینیسم بودن نمونه هستند و در اکثر فعالیتها شرکت دارند واز طرفی نیز اساتید و مدرسین این مدرسه اغلب از علاقمندان خمینی هستند. آنچه را که از مدرسۀ حقانی معروف است این است که می گویند تا کسی از مریدهای خمینی نباشد آقای قدوسی برای تدرسی در آن مدرسه قبول نمی کند. یعنی شرط می کند که استاد آن مدرسه از مریدهای خمینی نباشد و اگر در لفظ و ظاهر هم چیزی نگوید عملاً می بینیم که همه اساتید آنجا همه از خمینیست ها میباشند. البته اساتید آنجا خودشان تعجب می کنند که شاگردان مدرسه حقانی چگونه به این داغی بوده و چگونه به این زودی تحت تأثیر واقع می شوند و گاهی که از آنها سئوال می شود (آیا اگر در مدرسۀ حقانی فعالیت و تحریکاتی وجود ندارد چنانچه ظاهر مدرسه نیز چنین نمایش می دهد. پس شاگردان مدرسه چگونه به این زودی خمینیسم و هدفی می شوند) در جواب می گویند که ما هم تعجب می کنیم و سپس علت را چنین ذکر می کنند که شاگردان این مدرسه جوان و بچه هستند و زود تحت تأثیر واقع می شوند.
از همین پاسخ اساتید مدرسۀ حقانی می توان حدس زد که کسانی هستند که شاگردان این مدرسه را تحریک می کنند و با آنها تماس دارند. آیا این تحریک ها و این نوع تربیت ها از خود شاگردان مدرسه سرچشمه می گیرد یا از خارج مدرسه. اشخاص با اینها تماس دارند معلوم نیست و ظاهراً باحتمال 90 درصد این تحریکات از خارج مدرسه باشد. با نظارت کامل آقای قدوسی و بعضی از اساتید آنجا.
البته این هم باید معلوم باشد که مدرسه رسالت واقع در کوچه بیگدلی که بوسیله شیخ ابراهیم دشتی تأسیس شد و فعلاً همین شخص مدیر آنجا می باشد اگر چه در اصل تأسیس غرضی در کار نبوده و وابسته به کسی نبوده است ولی رفته رفته همان برنامۀ مدرسۀ حقانی را پیدا می کند و بطوری که شنیده می شود شاگردان آن جا با شاگردان مدرسه حقانی تماس دارند و آنها نیز طرفدار خمینی هستند. البته این مطلب اخیر احتیاج به دقت و بررسی بیشتری دارد.

نظریه شنبه: آقای معرفت که در هر دو مدرسه تدریس می کرده است ادعا میکرد که شاگردان مدرسه رسالت نیز مانند شاگردان مدرسۀ حقانی علاقمند به خمینی هستند.

نظریه دوشنبه:
1- تحلیل منبع از وضع مدرسه حقانی صحیح بنظر می رسد و سوابق امر نشان می دهد که اغلب طلاب افراطی از قبیل علی عرفا، محمودمحمدی عراقی، و غلامحسین کرباسچی و غیره از طلاب مدرسه حقانی بوده اند با این حال به منبع تأکید شده بررسی بیشتری انجام تا از نحوه فعالیتهای علی قدوسی اطلاعتی بیشتر بدست آورد.
2-در مورد مدرسه رسالت مراقبت بیشتری انجام و نتیجه به استحضار خواهد رسید. پارسا

نظریه سه شنبه – در مأموریت می باشد.
 

سخنران : محمد علی پناهی نژاد