قدرداني شاه از فرمانده كودتاي 28مرداد كرميت روزولت (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:128    عنوان مطلب: قدرداني شاه از فرمانده كودتاي 28مرداد كرميت روزولت
شاه هرگز كرميت روزولت را فراموش نكرده است. هر سال وقتي كه براي گذراندن تعطيلات و اسكي بازي به سوييس مي رود كرميت روزولت را هم ميهمان مي كند و هزينه او را مي پردازد. همين كار جزئي به تنهايي اهميت نقشي را كه امريكايي ها در كودتاي19اوت1953(28مرداد1332) بازي كردند ثابت مي دارد. براي شاه اين واژگون شدن وضعيت خيلي بيش از يك پيروزي سياسي اهميت دارد. براي او يك تغيير وضع رواني است. تا آن زمان هميشه عقيده داشت كه انگلستان پدرش را به تخت سلطنت نشاند و بدينقرار به طور غير مستقيم خود او را. اين مطلب را پنهان هم نمي داشت. اما نقشي كه ارتش و مردم در كودتا بازي كردند به او باورانده است كه واقعا مردم از او هواداري كرده اند. اكنون روش او در مقابل كاري كه به عهده دارد تغيير خواهد يافت. ديگر آن تزلزل در تصميم گيري كه در گذشته اغلب موجب ياس هوادارانش مي شد در او ديده نمي شود. اما شاه هنوز دو سال وقت لازم خواهد داشت تا بتواند اعتمادي را كه در 1953 بدست آورده بود تحكيم كند. هنگامي كه شاه به تهران بازگشت گفت من تا كنون شاهي بودم كه به طور ارثي به سلطنت رسيدم اما اكنون شاه انتخابي هستم. شما با اقدامتان به من امكان داده ايد باور كنم كه مرا انتخاب كرده ايد