عدم پذيرش سفراي انگليس و امريكا از سوي شاه و پيغام شاه به ايشان در مورد قيمت نفت و سياست هاي نفتي ايران (زندگي سياسي شاه- سياست خارجي- بعد از كودتاي 28مرداد- روابط نفتي و نظامي)

شماره صفحه:189    عنوان مطلب: عدم پذيرش سفراي انگليس و امريكا از سوي شاه و پيغام شاه به ايشان در مورد قيمت نفت و سياست هاي نفتي ايران
شنبه 10/1149تاجمعه23/11/49:....فرمودند به هر صورت همين الان كه مرخص شديد سفير امريكا و انگليس هر دو را احضار كن واين مطالب را به آن ها بگو: اول اين كه من ديگر نمي توانستم سفير انگليس را بپذيرم به علت آن كه كنفرانس اوپك بر حسب قرار چند روز قبل بايد امشب تشكيل مي شد و تشكيل هم خواهد شد. ولي يك نكته مسلم است كه به هر صورت چون ما احتياج به دماگوژي و عوام فريبي نداريم سعي خواهيم كرد تصميمات كنفرانس عاقلانه باشد. ثانيا به هر صورت تا روي كه همه كشورها در تاريخ تعيين شده بايد قانون وضع بكنند وقت باقي است. اگر تمام كمپاني ها بجنبند ممكن است احيانا پيشنهاد آن ها طرف توجه واقع شود. بعد هم مگر كمپاني ها اين منافع را از كجا آورده اند؟ ما كه چيز مهمي نخواستيم مي گوييم از همين اضافه قيمتي كه اخيرا قائل شده ايد حق ما را بدهيد. بعد هم شما چرا اصرار داريد كه كشورهاي معتدل را به لجن بكشيد- منظور عربستان سعودي، كويت و حوزه خليج فارس و خود ايران- تا كار به دست افراطي ها بيفتد؟ همه خبط هاي گذشته را هم تكرار مي كنيد تا جايي كه به قول خود شما اين تكيه گاه آزادي غرب- يعني ايران- هم دستمالي بشود...به اين معني كه تا آنجا كه
شماره صفحه:190    زورتان مي رسد به دوستان خودتان تحميل مي كنيد تا هم آبروي آن ها را بريزيد و هم كار خودتان را خراب كنيد. من به اندازه كافي تجربه آموخته ام. سي سال است سلطنت مي كنم و خبط ها و كثافتكاري هاي شما را در عراق و مصر و عدن و سوريه و لبنان و خود ايران ديده ام. ديگر محال است جز آنچه را خودم مصلحت مي دانم بكنم. بعد به من فرمودند اين مطالب را سخت به آن ها بگو و فرمودند كويت وعربستان كه چشم بسته دنبال ما مي آيند. عراق هم كه هيچ چيز را قبول ندارد باز هم از ما دنباله روي مي كند....باري شاهنشاه فرمودند به كجا مي توان گفت كه ظرف ده سال گذشته تمام قيمت فرآورده هاي صنعتي غرب بالا رفته و اين آقايان قيمت اعلام شده نفت را به طور مصنوعي نه تنها پايين نگاه داشته اند بلكه از ده سال قبل هم پايين تر برده اند، آخر چرا؟ بعد به من فرمودند اين ها اگر فكر مي كنند مي توانند مثلا در ايران يكي دو مليون دلار خرج بكنند كودتا بكنند ديگر اين حرف ها گذشته است. به علاوه مگر امراي ارتش من به يكديگر اعتماد دارند يا اگر اعتماد بكنند همديگر را قبول دارند؟....