امام جمعه تهران معاون ماسونها(!)

به: 321                                   
تاريخ: 15/4/48
از: 20 ه‍ 4                               
شماره: 38998/20 ه‍ 4
موضوع: فراماسونري
پيرو: مذاكرات تلفني مورخه 12/4/48
  پس از تشكيل لژ بزرگ ايران كه آقاي جعفر شريف امامي به سمت رئيس اين لژ انتخاب گرديده است، آقايان ساعد مراغه‌اي نخست‌وزير سابق و دكتر امامي امام جمعه تهران بسمت معاونين تشكيلات فراماسونري تعيين گرديده‌اند.
دانش
نظريه 20 ه‍ 4 : به احتمال 90% صحت خبر فوق تأييد مي‌گردد