پياده‌روي از ميدان انقلاب تا بهشت‌زهرا

با وجود سن نسبتا پاييني كه داشتيد در روزهايي كه منجر به پيروزي انقلاب اسلامي شد، حضور فعالي داشتيد؟
آن موقع اصلا سن و سال مطرح نبود، حتي بچه‌هاي كوچك و افراد مسن با شور و اشتياق كار را دنبال مي‌كردند. ما هم از همان روزهاي نخست در تمام صحنه‌ها حاضر بوديم، در تظاهرات شركت مي‌كرديم، بيشتر در خيابان انقلاب و تجمع‌هايي كه در دانشگاه تهران انجام مي‌شد، حضور داشتيم.
خاطره خوبي از آن دوران داريد؟
يك روز از دانشگاه اميركبير به سمت ميدان انقلاب حركت كرديم، جمع عظيمي از مردم شعار مي‌دادند و در اين راهپيمايي حاضر بودند. نرسيده به ميدان انقلاب جلوي ما را گرفتند، گارد شاه هم صف مقابل ما را گرفته بود، تيراندازي شد و صفي كه افراد گاردي قرار داشتند كشته شدند، اما به لطف خدا از آن مهلكه فرار كرديم؛ مردم تمام راه را با فرياد الله‌اكبر طي مي‌كردند. با اين كه پس از اين همه فداكاري و ايثار سرانجام امام آمدند و اتفاقا روز ورود امام هم از صبح در تدارك رفتن به محل سخنراني بوديم.
زمان سخنراني امام خميني (ره)‌ در بهشت زهرا حضور داشتيد؟
روزي كه قرار بود امام (ره)‌ وارد ايران شوند از صبح زود همراه با جمعيت و تعدادي از دوستانم مقابل نرده‌هاي ورودي دانشگاه تهران اجتماع كرديم، اما وقتي امام آمدند و مقابل تريبون ازدحام فوق‌العاده‌اي بود تصميم گرفتند كه به بهشت زهرا بروند، همان جمعيت از مقابل دانشگاه تهران تا بهشت زهرا پياده رفتيم و به سخنراني رسيديم
مهم‌ترين دستاورد جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه شما چيست؟
به نظر من وضعيت فرهنگي و رفاهي مردم متحول شد و جوانان در محيطي مناسبت فرصت پرورش پيدا كردند، از نظر پيشرفت هم كه در تمام روستاها خوشبختانه رفاه خوبي برقرار است، برق، گاز، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و جاده و ... به نظر من تمام اين كارها درست است كه در عرض 30 سال انجام شده اما واقعا كار ساده‌اي نبوده است.