از جان ما چه مي‌خواهيد ؟

از جان ما چه مي‌خواهيد ؟


اهميت نفت ايران چنان آشكار است كه نيازي به توضيح ندارد . ولي در بيان اينكه چرا اين سرمايه عظيم به جاي خوشبختي و رفاه ، موجب بدبختي و اسارت ما شده بود ، فقط به نقل گوشه اي از مصاحبه « بوين » وزير امور خارجه وقت انگليس و ليدر حزب كارگر آن كشور با خبرنگاران ايراني اكتفا مي‌كنيم . در اين مصاحبه كه در حضور تقي زاده سفير ايران صورت گرفت خليل ملكي پس از انتقاد شديد از عملكرد هيات حاكمه ايران و ذكر مفاسد و مظالم ، دزديها و هرج و مرج در كشور ما به عنوان اينكه دولت انگليس باني تمام اين گرفتاريها در ايران است ، خطاب به وزير امور خارجه انگليس گفت :
 « شما از جان ما چه مي‌خواهيد ؟ چرا نمي‌گذاريد مردم اين كشور روي آسايش ببينند ؟ چرا اين باندهاي فاسد و سياهكار را تقويت مي‌كنيد ؟ چرا نمي‌گذاريد يك حكومت دلسوز به حال ملت ايران تشكيل گردد ؟ چرا هر روز شكاف بين حكومتها و ملت را زياد مي‌كنيد ؟ چرا ، چرا ، چرا ...؟ از جان ملت ايران چه مي‌خواهيد ؟»
وزير امور خارجه انگليس در پاسخ به اين اعتراضات و تنديها با خونسردي و وضوح گفت : اويل – اويل – اويل ( نفت – نفت – نفت )