جنگ اكتبر1973 و مواضع شاه در قبال دول متخاصم؛اعراب و اسرائيل (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:443    در خلال جنگ اكتبر شاه كوشيد بين دول متخاصم نوعي سياست موازنه در پيش بگيرد. او با تقاضاي بسته شدن نمايندگي اسرائيل در تهران مخالفت كرد و به رغم تحريم صدور نفت اعراب به اروپا و امريكا همچنان به ارسال نفت به اسرائيل ادامه داد. از سوي ديگر با تقاضاي امريكا مبني بر اينكه هواپيماهاي جت فنتوم خود را به اسرائيل بدهد تا جاي هواپيماهايي را كه در نخستين روزهاي جنگ سرنگون شده بودند پركنند، مخالفت كرد. پس از آنكه اسرائيلي ها در پاتك 8اكتبر خود در امتداد كانال سوئز شكست خوردند معلوم شد كه اين جنگ طولاني تر از جنگ هاي قبلي خواهد بود. بدين جهت شاه با تقاضاي اسرائيل مبني بر ارسال تعدادي گلوله توپ و وسايل الكترونيكي كه به تازگي خريده بود موافقت كرد. در مقابل 600000تن نفت نيز به مصر تحويل داد در حالي كه ليبي از دادن نفت به كشور همسايه اش خودداري كرده بود. هواپيماهاي باري ايران يك هنگ پياده نظام سعودي و تجهيزات نظامي را به بلندي هاي جولان حمل كردند و در بازگشت سربازان زخمي سوري را براي معالجه به ايران آوردند. شاه به هواپيماهاي شوروي اجازه داد از فراز خاك ايران به سوريه و عراق پرواز كنند ولي از دادن اجازه عبور به داوطلبان يهودي كه از استراليا عازم اسرائيل بودند خودداري كرد.