تشكيل حزب رستاخيز و توجيهات و نظرات شاه (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:30    طرح حزب رستاخيز كه شاه آن را فراگير خطاب مي كرد از طرف گروه آموزگار و با شناخت دقيق از خلقيات شاه ارائه شد. گروه آموزگار به قلم و فكر داريوش همايون طرح اين حزب را چنان نوشت كه شاه دوراني كه در صدد ايجاد پايه هاي ايدئولوژيك براي رژيم
شماره صفحه:31    خود بود قانع گردد كه اين تنها راه حركت دادن به جريان  از تحرك افتاده و بي تفاوت سياسي مملكت است. با توجه به محرز بودن وابستگي داريوش همايون به سازمان سيا تلاش او در طرح و اجراي تئوري تك حزبي را مي توان در راستاي ماموريت هاي محوله آن  سازمان ارزيابي نمود. در اسفند 1353 شاه برخلاف انتظار همگان تصميم شاهانه خود مبني بر تك حزبي شدن كشور را اعلام كرد. يكي از علل تعجب اين بود كه شاه در تنها استدلال خود در اين باره مي گويد: « همه احزاب موجود در وفاداري به تاج و تخت و سلطنت و پشتيباني از انقلاب شاه و ملت با يكديگر مشتركند. قرار داشتن يكي از اين احزاب در اكثريت و دوازده سال (از زمان حسنعلي منصور) در دست داشتن دولت امكان رشد را از اعضاي ديگر احزاب (اقليت) گرفته است. بايد آن ها را هم به كار گرفت.