موفقيت مذاكره شاه با نيكسون در مورد افزايش سهميه فروش نفت ايران در بازارهاي امريكا (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:411    عنوان مطلب:  موفقيت مذاكره شاه با نيكسون در مورد افزايش سهميه فروش نفت ايران در بازارهاي امريكا
وقتي شاه در اول مرداد 1352 براي ديدار نيكسون به واشنگتن رفت گفته مي شد مهمترين موضوعي كه بين آن دو مطرح خواهد شد مساله نفت خواهد بود. اگر چه از مذاكرات سران دو كشور چيزي به خارج درز نكرد و شاه و نيكسون به اعلام اين موضوع اكتفا كردند كه «مجددا نگراني خود را درباره امنيت خليج فارس ابراز كنند» اما همه ناظران سياسي مي دانستند كه اين موضوع از مساله نفت غير قابل تفكيك است. بعدها معلوم شد كه شاه با نيكسون به توافق رسيده كه سهميه فروش نفت ايران در بازارهاي امريكا افزايش يابد. اگر به خاطر داشته باشيم شاه در سفري كه در سال 1348 به واشنگتن كرده بود همين تقاضا را از امريكاييان كرده بود كه نپذيرفته بودند اما در سال 1352 ايالات متحد آمادگي بيشتري براي قبول اين تقاضا داشت چون مي خواست در ازاي نفت به ايران اسلحه بفروشد.