مذاكرات شاه و سفراي انگلستان و امريكا در خصوص تشكيل دولت نظامي پس از حوادث 17شهريور (زندگي سياسي شاه- بعد از كود تاي 28مرداد)

شماره صفحه:39    عنوان مطلب: مذاكرات شاه و سفراي انگلستان و امريكا در خصوص تشكيل دولت نظامي پس از حوادث 17شهريور
شاه بار ديگر با سوليوان و پارسونز سفير انگلستان در 4نوامبر ديدار كرد و سوليوان گزارش داد كه شاه جلسه را با اشاره به تلفن من آغاز كرد. شاه در جلسه گفت كه برژينسكي بسيار كار خوبي كرده است كه مي گويد امريكا  از يك دولت نظامي به عنوان آخرين حمايت مي كند اما حتي اگر ژنرال ها به او فشار وارد كرده و اطمينان بدهند كه مي توانند با تعدادي  دستگيري و اتخاذ اقدامات واقعا قاطعانه به آساني بر مشكلات فائق آيند او بازهم  احساس مي كند كه انتخاب دولت نظامي
شماره صفحه:40    درست نباشد. او در ادامه سخنان خود گفت با گزارش شبكه تلويزيونABC در واشنگتن مبني براينكه امريكا تصميم گرفته است در صورت برقراري دولت نظامي در ايران دست از حمايت خود بكشد اوضاع بيشتر در هم ريخته شده است. من نمي دانستم كه آيا اين نقطه نظر ها منعكس كننده يك اضطراب صادقانه است يا فقط بهانه اي براي عدم انجام اقدام مورد لزوم. به هر حال دو روز بعد شاه تشكيل دولت نظامي را اعلام نمود. شاه همچنين طي سخناني خطاب به مردم قول داد كه به محض اعاده نظم و ترتيب دولت نظامي جاي خود را به يك دولت دموكراتيك خواهد داد. خبر انتخاب نهايي يك دولت نظامي از سوي شاه به نحو زيادي مرا آسوده كرد. من اين اقدام را نشانه خوشايندي از رويارويي شاه با بحران و آمادگي او براي بكارگيري رهبري موثرش مي دانستم. احساس مي كردم كه شاه با تحت فرمان داشتن يك ارتش بزرگ مي تواند از پس يك رويارويي و برخورد نهايي برآيد و نه تنها مي تواند از ارتش براي استقرار نظم و ترتيب استفاده كند بلكه بوسيله آن مي تواند يك تصفيه همه جانبه براي ازميان برداشتن فساد موجود را آغاز نمايد.