آيت‌الله كاشاني و مخالفت با آمريكا

آيت‌الله كاشاني، در آن روزگار با ماهيت استكباري آمريكا نيز آشنا بود، چرا كه دولت ايالات متحده پس از جنگ جهاني تصميم گرفت تا از ايران به عنوان عضو اصلي سپر حفاظتي خويش مقابل شوروي در خاورميانه بهره گيرد لذا ارتشي قوي را در ايران براي صيانت از منافع غرب مي‌طلبيد كه بخش مهمي از بودجه ايران را به خود جذب مي‌كرد و فقر و گرسنگي را براي اكثريت مردم ايران به ارمغان مي‌آورد. در اين شرايط آيت‌الله كاشاني طي نطقي،‌وضعيت امروزين آمريكا در ايران را به خوبي پيش‌بيني مي‌كند:
ما نمي‌خواهيم حكومت‌هاي خارجي در امور داخلي ما دخالت كنند... آمريكا بايد پيروي از سياست انگليس را كنار بگذارد، از اين كار چيزي به جز نفرت مردم دنيا به طور اعم و مردم ايران به طور اخص نصيبش نخواهد شد.

ايشان در ديدار با رايزن سفارت آمريكا.ا. آر. ريچارد گفته بود:
برنامه‌هاي كمكي شما بي‌ثمر است، چون به جاي اين كه اولويت را به بهتر كردن شرايط زندگي بينوايان دهد، ديده مي‌شود كه موجب بهبود وضع نظاميان و ارتش شده است... يك ارتش 000/250 ‌ نفري مجهز و تعليم ديده در برابر 18 ميليون مردم گرسنه ايران چه حسني دارد؟»