دولت و نیروهای اجتماعی در عصر پهلوی اول

دولت و نیروهای اجتماعی در عصر پهلوی اول

نویسنده: فرحناز حسام      
 انتشارات: مرکز اسناد انقلاب اسلامی   1382 ، شامل 212 صفحه
فهرست: مباحث نظری، اوضاع  اجتماعی ایران مقارن با به قدرت رسیدن رضاخان، روحانیت و رضاخان، روشنفکران و رضاخان، زنان و رضاخان، احزاب در عصر رضاخان، کارگران و اصناف در عصر رضاخان.
 در دوره حکومت پهلوی به دلیل تاسیس نهادهای مدرن و تمرکز قدرت سیاسی و سامان جدیدی که بافت اجتماعی ایران پیدا کرد حائز اهمیت است   (از مقدمه)
  کتاب فوق دوره پهلوی اول را از رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی بررسی نمود و نقش و تاثیر نیروهایی چون روحانیون روشنفکران، زنان، کارگران، اصناف و احزاب بر دولت و بالعکس را با استفاده از منابع و اسناد تاریخی تحلیل نموده است. نویسنده همچنین مباحث نظری مربوط به روابط حکومت و مردم و نیروهای اجتماعی را در بخش اول کتاب ارائه نموده است.