رابطه با اسرائيل

تاريخ گزارش: 17/3/43
موضوع: در مورد عزيمت تيم تاج ايران به اسرائيل
طبق اطلاع واصله. در نيمه دوم فروردين ماه جاري تيم تاج ايران جهت انجام پاره‌اي مسابقات به تل‌اويو مسافرت نمود. انعكاس اين خبر در جرايد عربي موجبات تهييج افكار عمومي و ازدياد نارضايتي‌هاي مردم عرب را عليه اين مسافرت فراهم آورده است.
نظريه: به طور كلي محافل عربي نسبت به هرگونه روابط ايران و اسرائيل و تماس‌هاي مختلفه در كادرهاي اداري و غيراداري حساسيت آشكاري از خود نشان داده و بلندگويهاي مزدور و دستگاههاي تبليغاتي كشورهاي عربي كه مخالف سياست دولت شاهنشاهي مي‌باشند تماسهايي نظير عزيمت تيم تاج به اسرائيل را دستاويز حملات شديد مطبوعاتي قرار داده و با استفاده از احساسات عربيت مردم آن منطقه افكار عمومي آنان را عليه دولت شاهنشاهي تحريك مي‌نمايند.
از طرف ديگر دولت اسرائيل نيز مدتي است كه اخبار مربوط به اين‌گونه تماسها را با آب و تاب فراوان منتشر مي‌نمايد و بدين وسيله قصد دارد با تيره ساختن روابط ايران و اعراب دولت شاهنشاهي را وادار به گرايش بيشتر به سوي خود نمايد.
علاوه بر اين دشمنان ايران از اين پيش آمد حتي براي تهييج افكار عمومي داخلي بخصوص طبقه روحاني نيز بهره‌برداري و استفاده مي‌نمايند.
لذا شايسته است كه حتي‌المقدور از ادامه تماسهاي مستقيم و اين‌گونه مسافرتها به اسرائيل ممانعت شده تا بدين وسيله از تبليغات سوء مغرضين عليه كشور شاهنشاهي ايران جلوگيري شود.
رونوشت برابر اصل است. 1/4/43