اعتراض شاه به سفراي انگليس و امريكا در خصوص تعاملات نفتي با ايران (زندگي سياسي شاه- سياست خارجي- بعد از كودتاي 28مرداد- روابط نفتي و نظامي)

شماره صفحه:61    عنوان مطلب: اعتراض شاه به سفراي انگليس و امريكا در خصوص تعاملات نفتي با ايران
شنبه16/3/49: ... شاهنشاه امر فرمودند باز هم سفير انگليس و امريكا را بخواه و به آن ها بگو اي بي غيرت ها شما لااقل اگر منافع ما را در نظر نمي گيريد منافع خودتان را در نظر بگيريد. چرا حالا كه توليد نفت ليبي سيصد
شماره صفحه:62    هزار بشكه در روز كم شده و خط لوله سراسري عربستان(Tapline)هم روزي پانصد هزار بشكه را به علت سختگيري سوريه و خرابكاري در آن جا از دست داده است اين نفت را از ما نمي بريد؟ آخر اين چه ضرري به شما دارد؟ عرض كردم متعذر هستند كه شركت ها با هم فرق مي كنند. شركت هايي كه در ايران عمل مي كنند با آن ها كه در عربستان و ليبي كار مي كنند فرق دارند. فرمودند بالاخره غرب كه احتياج به اين نفت دارد مي توانند بين خودشان ترتيبي بگذارند كه از نفت ما جبران شود. اتفاقا بعد از من رئيس سابق كنسرسيوم شرفياب مي شد كه جانشين خودش را معرفي نمايد مطلب را به او گفتم. همچنين فرمودند به سفير امريكا بگو آخر چرا احتياجات ايران را با اين بار گران در نظر نمي گيريد؟