توصيه دولت انگلستان

شماره: 2-3-4824                               
تاريخ گزارش: 28/9/39
موضوع: انتخابات
در محافل وابسته به جبهه ملي شايع است تصميم در انجام فوري انتخابات براثر توصيه دولت انگلستان به مقامات عاليه كشور اتخاذ شده زيرا در حال حاضر كه دولت جمهوري‌خواه در حال كناره‌گيري است قادر به انجام عمل حادي در ايران نمي‌باشد و از طرفي دولت دموكرات آمريكا نيز سرگرم انتخاب اعضاي كابينه و مطالعه در امور سياسي جهان مي‌باشد آمادگي براي انجام عكس‌العملي را در ايران نخواهد داشت و انتخاب چنين موقعيت مناسبي براي انجام انتخابات ايران امكان هرگونه پيش‌آمدي را از بين برده است.
اصل در پرونده اتهامات كلي و رونوشت در پرونده روابط ايران و امريكا ضميمه شود. 28/1/39