تشكر امام از اهالي الشتر در مبارزه با ﻻيحه انجمن هاي ايالتي و وﻻيتي

بسم اﷲ الرحمن الرحيم

خدمت ذي شرافت اهالي محترم الشتر و اهالي محترم ساير بخشها ايدهم ﷲ تعالي از تأخير جواب آقايان كه براي رسيدن به هدف عالي اسلامي بود، معذرت مــي خـواهم .و از مسـاعي جميله حضرات مؤمنين عزيز كه در اين موقع به پشتيباني از روحانيت احساسات شريفه خـود را ظاهر فرمودند و ما را اميدوار نمودند كه در مشكلاتي كه خداي نخواسته براي اسلام ممكن اسـت پيـش آيـد سربازان رشيد اسلام همه نوع در فداكاري حاضرند، تشكر مي كنم .اميد است خداي تعالي به همه اهالي محترم آن سامان اجر و جزاي خير عنايت فرمايد و شماها را براي اسلام نگهداري كند و بركات خــود را به اهالي محترم آن قطر(منقطه )نازل فرمايد .

والسلام عليكم و رحمة ﷲ. روح اﷲ الموسوي الخميني