خدا كند يك انسان شايسته‌اي كلك را بكند

به: عرض مي‌رسد           
تاريخ: 12/9/57
از: 385         
شماره: 9 ج 75 ـ 11095/385
موضوع: فردي به نام جواد احتمالاً پزشك و يا كارمند بيمارستان سينا
يا بايد من بميرم يا اعدام شوم وگرنه تا رفتن شاه دست از كار بر نخواهم داشت و سپس افزود بهتر است مقداري وسايل اوليه تهيه كنيم براي جلوگيري از حوادث ولي خدا كند يك انسان شايسته‌اي پيدا شود و كلك را بكند «منظورش اين بود كه شاه را ترور نمايند» در همين لحظه برق رفت و تماس قطع گرديد.
نظريه : فرد تماس سوژه در انتشار اخبار غلط و تبليغات منفي نقش بسيار فعالي داشته و قرار است مقداري وسايل كمك‌هاي اوليه در اختيار عناصر مخالف به منظور مداواي مجروحين قرار دهد.
معاون واحد اطلاعاتي:. تقي زنديه
رئيس واحد اطلاعاتي : كاويان
اين فرد دستگير شده است . 14/9/57