15 خرداد، جرقه اي براي انقلاب

روز قيام خونين
پانزدهم خرداد، نقطه عطفي است در تاريخ معاصر؛ يادگاري است از پيوند معنوي توده هاي عظيم مردم کشور ما؛ واکنشي است از احساس عميق مذهبي ملت ايران؛ نمايشي است ازبه پاخاستن مردمي که مي خواستند ظلم و ستم را از بن برکنند؛ تجسمي است از تاريخ اسلام و درجه اي است براي سنجش فداکاري و از خود گذ شتگي انسان هايي که به دنبال آرمان الهي حرکت مي کنند.
پانزدهم خرداد، روز قيام خونين مردم جان برکفي است که به نام اسلام و براي اسلام به ميدان آمدند تا سلطه طاغوتيان را از کشورشان برچينند.
دستگيري امام خميني (ره)
در سحرگاه پانزدهم خرداد سال 1342، دژخيمان رژيم ستم شاهي به خانه امام خميني رحمة الله يورش بردند. آنها امام را که سه روز پيش از آن، به مناسبت عاشوراي حسيني در مدرسه فيضيه، در سخنان کوبنده اي، از جنايات شاه و اربابان آمريکايي و اسرائيلي او پرده برداشته بود، دستگير و دور از چشم مردم، به زنداني  در تهران منتقل کردند. هنوز چند ساعتي از اين حادثه نگذشته بود که خيابان هاي شهر قم، زيرپاي مردان و زنان انقلابي – که در اعتراض به رژيم شاه و حمايت از رهبرشان فرياد برآورده بودند – به لرزه درآمد. اين صحنه، درآن روز در تهران و چند شهر ديگر نيز به وجود آمد و بدين ترتيب، مردم ايران با اين قيام گسترده، نشان دادند که خواستار برقراري حکومت اسلامي و پايان دادن به رژيم ستم شاهي هستند.
حمام خون درتهران
درپانزدهم خرداد 1342، مردم تهران هم چون ساير شهرها، در اعتراض به دستگيري امام خميني (ره ) به خيابان ها ريختند و قيام خونين خويش را آغاز کردند. سيل خروشان کشاورزان غيور و کفن پوش ورامين، دهقانان کن و نيز مردم جماران به سوي تهران سرازير شد. انبوه جمعيت بازاري، بار فروش، دانشگاهي و اقشار مختلف مردم، با فريادهاي رعد آساي "يا مرگ يا خميني" و "مرگ برشاه" تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قيام قهر آلود ملٌت، تاج و تخت خود را درحال زوال مي ديد، با رگبار مسلسل به جنگ ملٌت مظلوم رفت و تهران را در پانزدهم خرداد 1342، به کشتارگاه مخوف و حمام خون تبديل ساخت.
تلاش رژيم براي تغيير واقعيت
قيام پانزدهم خرداد، جوششي از طرف مردم بود براي درهم کوبيدن رژيم سلطنت و گرچه به سرعت نتيجه قطعي نداد، آثار بسيار باقي گذاشت. از اين رو، عوامل رژيم حاکم، به روش هاي گوناگون کوشيدند با استفاده از همه امکانات و ازجمله رسانه هاي گروهي، جنبه اسلامي و مردمي را از آن بگيرند و جهت خارجي به آن داده، افکار عمومي را فريب دهند. بنابراين رژيم مدعي شد که عده اي از مردم،براي به دست آوردن پول، به تهاجم بر ضد دولت دست زده اند و گفتند که اين پول ها را شخصي به نام "جمال عبدالناصر" فرستاده تا در ايران، توطئه هايي صورت گيرد. البته با همه اين تلاش ها و ادعاهاي پوچ و بي اساس، شعله قيام پانزدهم خرداد 1342، روز به روز روشن تر مي گرديد.
قيام پانزده خرداد، به افسانه جدايي دين از سياست که بيش از نيم قرن، از سوي استعمارگران رژيم هاي دست نشانده آنان تبليغ و ترويج شده بود، پايان داد
پانزدهم خرداد در مطبوعات جهان
پس از قيام پانزدهم خرداد 1342، مطبوعات خارجي به صورت هاي مختلف و با تيترهايي درشت، از اين روز نام بردند. براي مثال روزنامه "دي ولت" در شماره 129 خود نوشت:" در تهران، صدها نفر کشته شده اند. دولت عَلَم، حکومت نظامي اعلام کرد. ارتش با تانک و مسلسل، بر ضد طرفداران رهبر مسلمانان، [امام] خميني که عليه اصلاحات شاه دست به اعتراض زده اند، وارد عمل شد". يا روزنامه "الاهرام" در 16 خرداد نوشت: "ديروز تهران در آتش خشم شعله ور شد... اين، شديدترين تظاهرات ضد شاه بود وهنگامي آغاز شد که رهبر ديني، روح الله خميني و ياوران او دستگير گرديدند".
انعکاس نهضت پانزدهم خرداد
پس از واقعه پانزدهم خرداد 1342، با وجود سانسورهاي شديد دستگاه شاه، خبرهاي دستگيري امام خميني(ره) و قيام 15 خرداد؛ در مدت کوتاهي، تنها در سراسر کشور، که به فراتر از مرزها گسترش يافت و موجي از نفرت و خشم بر ضد شاه به راه افتاد. حوزه هاي علميه نجف، کربلا و کاظمين، به حمايت از امام خميني (ره)، تلگراف هايي به سران کشورهاي اسلامي و سازمان هاي بين المللي مخابره و کشتار پانزدهم خرداد رژيم را به شدٌت محکوم کردند. تمام اين جريان ها در حالي صورت مي پذيرفت که در مطبوعات کشور هيچ خبري ازحقايق و وقايع منعکس نمي شد.
 
اعتراض شخصيت ها
پس از واقعه خونين پانزدهم خرداد 1342 و کشتار مردم ايران، شخصيت هاي سياسي و علمي نقاط  مختلف جهان، با صدور اطلاعيه هايي، مراتب اعتراض خويش را  اعلام مي داشتند. از آن جمله مي توان به اعلاميه اعتراض آميز شيخ محمود شلتوت، مفتي و رئيس دانشگاه الازهر مصر اشاره کرد که شش روز پس از قيام پانزدهم خرداد صادر شد. در اين بيانيه، دستگيري علما و اهانت به ساحت مقدٌس آنان، داغ ننگي بر پيشاني عالم انساني معرفي گرديده است. وي طيٌ تلگرافي، خطاب به شاه خواست از تجاوز به حريم روحانيت و علماي اسلام خودداري کند وهر چه زودتر، علماي بازداشت شده را آزاد سازد.
 آزادي امام امٌت
جنبش پانزده  خرداد، اگرچه واکنش طبيعي مردم مسلمان در برابر مصوٌبات خلاف اسلام رژيم و بازداشت امام خميني(ره) بود، آزادي فوري ايشان را در برنداشت. از اين رو، اعتراض ها از همه نقاط ادامه داشت و سرانجام علماي طراز اوٌل کشور،براي چاره جويي، در تهران اجتماع کردند. رژيم حاکم که از يک پانزده خرداد ديگر بيمناک بود، کوشيد آنها را پراکنده سازد و قدمي در راه خواست آنها برندارد. از طرفي مراجع تقليد، اعلاميه اي صادر کردند مبني بر اين که امام خميني (ره ) مجتهد جامع الشرايط و مرجع تقليد است و براساس قانون، از محاکمه و تعرٌض مصون است. سپس با انتشار اين مطلب، رژيم خود به خود مجبور شد براي فرو نشاندن نارضايتي هاي عمومي، امام خميني را در هجدهم فروردين 1343 آزاد کند.
نداي ملکوتي امام
حادثه سترگ پانزدهم خرداد 1342، در اوج اصلاحات دروغين شاه خائن اتفاق افتاد؛ چرا که در آن زمان، اختناقي فراگير برايران سايه افکنده بود. در اين جوٌ ،ناگهان نداي ملکوتي امام از شهر مقدس قم بلند شد و باافشاي نقشه خائنانه شاه، مردم را از آن چه درپشت پرده ها مي گذشت، آگاه کرد.
آري، امام در ضمن بيدار کردن مردم، آنان را براي قيامي صددرصد اسلامي دعوت کرد و چارچوب قيام را به آنان نشان داد. از اين رو در روز پانزده خرداد گروهي از متعهدان و مخلصان که خبر دستگيري امام را شنيدند، قيام خويش را آغاز نمودند و با شعارهاي "لااله الا الله" و "يا مرگ يا خميني" ديگران را از خواب غفلت بيدار و بنيان هاي انقلابي استوار را پايه ريزي کردند.
امام خميني (ر ه ) آن پير فرزانه انقلاب، درباره روز پانزده خرداد 1342 چنين فرمودند: "روز پانزده خرداد، در عين حال که چون عاشورا، روز عزاي عمومي ملٌت مظلوم است، روز حماسه آفرين 15 خرداد، بزرگداشت ارزش هاي انساني در طول تاريخ است"
اسلامي بودن قيام پانزده خرداد
در قيام پانزدهم خرداد 1342، شعارهايي که از حنجره هاي دردمند ملٌت ايران بلند مي شد، صرفاً اسلامي و مذهبي بود و به طور کلٌي حرکت پانزدهم خرداد، به دليل توهين به اسلام و رهبري اسلام که از هر طرف مورد هجوم قرار گرفته بود، برپاشد. اگر اين نهضت خداجويانه مردم در آن روز با آن وسعت به وجود نمي آمد، رژيم ستم شاهي جرأت بيشتري از خود نشان مي داد و اساس اسلام را در کشورمان از بين مي برد و اهداف اربابان آمريکايي خود را محقق مي گرداند.
پايان افسانه جدايي دين از سياست
قيام پانزده خرداد، به افسانه جدايي دين از سياست که بيش از نيم قرن، از سوي استعمارگران رژيم هاي دست نشانده آنان تبليغ و ترويج شده بود، پايان داد و جداناپذيري اسلام از سياست را، براي همگان آشکار کرد و اسلام ناب محمٌدي را از اسلام آمريکايي باز شناسانيد. از آن پس، اسلام راستين که تا ديروز جايي در مجامع علمي و روشن فکري نداشت، در ميان نسل تحصيل کرده و به ويژه دانشگاهيان راه يافت و گام به گام گسترش پيدا کرد و فعاليت هاي سياسي بر پايه اسلام، به عنوان بزرگ ترين جريان سياسي در ايران اوج گرفت و پيشرفت کرد و زمينه ساز انقلاب اسلامي شد.
 پانزده خرداد در کلام امام خميني (ره)
امام خميني (ر ه ) آن پير فرزانه انقلاب، درباره روز پانزده خرداد 1342 چنين فرمودند: "روز پانزده خرداد، در عين حال که چون عاشورا، روز عزاي عمومي ملٌت مظلوم است، روز حماسه آفرين 15 خرداد، بزرگداشت ارزش هاي انساني در طول تاريخ است" ايشان در سخناني ديگر فرمودند:"قيام پانزده خرداد، اسطوره قدرت ستم شاهي را در هم شکست و افسون ها را باطل کرد. شهادت جوانان رشيد و زنان و مردان در آن روز، سدٌ عظيم قدرت شيطاني را از بنيان سست کرد. خون سلحشوران کاخ نشين، کاخ هاي ستم را درهم کوبيد. ملٌت عظيم الشأن با قيام و نثار خون فرزندان عزيز راه قيام را براي نسل هاي آينده گشود و ناشدني ها را شدني کرد".

________________________________________
منابع : 1- تاريخ معاصر ايران,ج2_ص 63
           2- سيد حميد روحاني_ نهضت امام خميني (ره) _ج1_ص533
           3- تاريخ ايران