از حمل گرز سلطنتي تا رياست اداره اصلاح نژاد اسب!

از حمل گرز سلطنتي تا رياست اداره اصلاح نژاد اسب!

اميراحمدي در 1327ق/ 1288ش در محاصره مجلس شوراي ملي، از مأموران محافظت از مجلس بود. همچنين در نبردهاي دولت با شيخ محمود وراميني (ياغي) و نايب حسين کاشي شرکت داشت و در جريان جنگ جهاني اول مأمور مراقبت از کنسول روس و انگليس در کرمانشاه شد و آن‌ها را به سلامت به همدان رسانيد و به درجه سرواني رسيد و يک قطعه نشان درجه 4 «آنا» از طرف دولت روسيه به وي اهدا شد.
اميراحمدي در 1327 به درجه سرهنگي ارتقا يافت و در کودتاي 1299 از ياران و همراهان ميرپنج رضاخان و سيدضياءالدين طباطبايي بود. او فرماندهي فوج سوار مرکز و فوج سوار تبريز را عهده‌دار بود و پس از کودتا به درجه سرتيپي ارتقا يافت.
با تغييراتي که در تشکيلات نظامي ايران به وجود آمد، ارتش جديد به 5 لشکر تقسيم شد که اميرلشکر اميراحمدي به فرماندهي لشکر غرب منصوب و در همان زمان براي سرکوب عشاير به لرستان حمله کرد و پس از پيروزي به درجه ذوالفقار که بالاترين نشان ارتش بود مفتخر شد.
در 1304 به رياست امنيه کشور رسيد و با حفظ سمت براي برقراري آرامش در آذربايجان به تبريز رفت و فرماندهي لشکر تبريز را برعهده داشت. اميراحمدي در جشن تاجگذاري رضاشاه حامل گرز سلطنتي بود.
در 1308 اميراحمدي به درجه سپهبدي نايل شد که نخستين و تنها سپهبد ايران در دوره رضاشاه بود. او پس از مدتي مورد سوء ظن و بي مهري رضاشاه قرار گرفت و کليه مشاغل خود را از دست داد و تا شهريور 1320 که مجدد رضاشاه از او دلجويي و به فرمانداري نظامي تهران منصوب کرد، رياست اداره اصلاح نژاد اسب را عهده‌ دار بود.
پس از خروج رضاشاه، اميراحمدي در کابينه فروغي به وزارت کشور رسيد و در کابينه قوام‌السلطنه و سهيلي وزارت جنگ را عهده دار بود، مدتي نيز حاکم نظامي تهران، فرمانده پادگان مرکز و بازرس ارتش شد. سال 1324 در چهار دوره دولت قوام‌السلطنه وزارت جنگ را برعهده داشت و پس از چندي بازنشسته و به‌عنوان سناتور انتصابي وارد مجلس شد و تا زمان فوت در اين سمت باقي بود. سپهبد اميراحمدي در 1344 بر اثر بيماري سرطان فوت کرد.