پایگاه های نفوذ صهیونیسم در ایران عصر پهلوی

عناصر یهود در نتیجه متابعت بی چون و چرای دولت مردان ایرانی از آنها بر سیاست و اقتصاد کشور پنجه انداخته بودند. اما آزادی عمل یهودی ها و تلاش این جماعت برای افزایش و گسترش سلطه بر اهرم های قدرت در چنان لفافه ای قرار داشت که اغلب از چشم مردم دور باقی می ماند. آنها نمی توانستند توطئه ی خزنده ای را که در اطراف شان شکل می گرفت و هم چون گیاهی هرز بر ارکان سیاست و اقتصاد سرزمین شان می پیچد به وضوح ببینند.
در این زمینه اعتراف یکی از جاسوسان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی درباره ی دخالت پنهان سرویس اطلاعاتی اسرائیل در ایران عصر پهلوی تامل برانگیز است .
یعقوب نیمرودی از ماموران کار کشته ی سیاسی و اطلاعاتی صهیونیست ها پس از سال ها فعالیت جاسوسی در ایران در گفت و گویی با یک روزنامه نگار اسراییلی می گوید « اگر یک روز به تو اجازه دهند که از کارهایی که ما در تهران انجام داده ایم آگاه شوی از آن چه می شنوی وحشت خواهی کرد . حتی نمی توانی آن را تصور کنی . » 1
پنهان کاری در روابط میان ایران و اسراییل از جانب رژیم پهلوی نیز به شدت دنبال می شد. شاه در روابط خود با دولت یهود سیاست مخفیانه را در پیش گرفته بود. او از یک طرف سعی می کرد روابط خود را با اسرائیل توسعه دهد از طرف دیگر سعی داشت آن را از دید مردم و کشورهای عربی دور نگاه دارد . 2 دلیلش هم این بود که شاه پیوند میان منافع خودش و اسراییل را احساس می کرد اما از یک طرف هم از مخالفین خود بیم داشت . به خصوص پس از قیام 15 خرداد 1342 و آغاز نهضت انقلابی و اسلامی حضرت امام خمینی (ره ) که مبارزه با اسراییل را در صدر برنامه های خود قرار داده و پیوسته خطر نفوذ صهیونیسم را به ملت ایران هشدار می دادند3.
سنجش و تعیین گستره ی نفوذ صهیونیسم در ایران عصر پهلوی بدون شناسایی کانون ها محافل و عناصر وابسته به آن میسر نیست . لذا در مقاله ی حاضر بر آن هستیم تا با مطالعه و بررسی پایگاه های عمده ی یهودیان در ایران به عمق حضور آنها در عرصه های سیاسی اجتماعی اقتصادی اطلاعاتی و فرهنگی کشور بیشتر پی ببریم .
نخستین این پایگاه ها سازمان فراماسونری است که بخشی از پیکره ی تشکیلات جهانی صهیونیسم به شمار می رود. بی شک نمی توان نقش و عملکرد فراماسون ها و لژهای فراماسونری را در ایران معاصر نایده گرفت . حضور و فعالیت ده ها لژ و هزاران فراماسون ذی نفوذ و فعال در عرصه های گوناگون کشور همگی اهرم هایی بودند که حلقه های وابستگی سلطنت ایران را به صهیونیسم محکم تر می کردند.
تشکیلات عریض و طویل بهاییت به عنوان یک فرقه ی دست پرورده ی استعمار حلقه ی دیگری بود که ایران عصر پهلوی را به کانون قدرت صهیونیسم پیوند زده و متصل می کرد. در این زمینه نیز هم سوئی عملکرد بهاییان برخوردار از مقام ها و مناصب کلیدی در کشور با منافع جهانی صهیونیسم به هیچ وجه قابل انکار نیست .
سومین پایگاه صهیونیسم در ایران که ما آن را یهودیان مخفی می نامیم شامل آن دسته از رجال درباری مقامات و صاحب منصبان درجه اول کشور در عصر پهلوی است که به طور پنهانی با دولت اسراییل ارتباط داشته و حافظ منافع استعماری آن رژیم بوده اند. این اشخاص که از صدر مشروطیت تا سقوط شاه یعنی حدود سه ربع قرن در راس امور دولت قرار داشتند اغلب عناصر یهودی تباری بودند که کمتر کسی از اسرار و وابستگی درون گروهی آنها اطلاع داشت و در عین حال پشتیبانی های سازمان یافته و تشکیلاتی آنها در ورود به دستگاه های دولتی راه را برای نفوذ سایر هم کیشان و هم مسلکان شان باز می کرد.
در ادامه هر یک از این پایگاه های نفوذ را به تفکیک مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سازمان فراماسونری
سازمان فراماسونری به عنوان پدیده ای نوظهور ابزاری موثر در دست نظام بورژوازی بود که از آن در مقابل نظام کهنه و سنتی فئودالیته که با همدستی کلیسا بر تمامی ارکان جامعه سلطه یافته بود استفاده می کرد. فراماسونری با طرح اندیشه های خود قصد بر هم زدن ساختارهای جامعه را داشت . جنبش فراماسونری با اتکا به ایدئولوژی خاص خود هم چون ادیان و مذاهب التقاطی نظیر مانویت و بهاییت به هر سرزمین و کشوری وارد می شد سپس اشتراک های خود را با مردم آن سرزمین یافته و در جهت بارزتر کردن آنها تلاش می کرد تا از این طریق روشنفکران و اصلاح طلبان کشورهای مختلف جهان را با نظریات خود همگام سازد . 4
ایران از جمله کشورهایی بود که موج تجدد خواهی و به دنبال آن سازمان های فراماسونری محیر به آن راه یافت و علت آن را باید در بافت سنتی جامعه ی ایرانی جست و جو کرد. اما از اواسط عصر قاجاریه با گسترش روابط میان ایران و اروپا پیشرفت های غربیان در زمینه های مختلف چیزی نبود که از چشم تحصیل کردگان ایرانی به دور بماند. محافل و انجمن های ماسونی یکی از مظاهر جالب و جذاب تمدن غرب به شمار می رفت که بسیاری از محصلان و روشنفکران ایرانی را جذب خود کرد و آنان را تا به مرحله ی شیفتگی و گاه سرسپردگی غربیان پیش برد. به این ترتیب نظام سرمایه داری غرب با مسخ برخی روشنفکران ایرانی آنان را به عناصری بسیار مطمئن برای تامین منافع خود تبدیل کرد.
تشکیلات مخفی فراماسونری از زمان میرزا ملکم خان با کمک شاهزادگان و دین ستیزان اروپا دیده شروع به تبلیغ و ترویج غرب زدگی و بی دینی در جامعه ی ایران نمود. پیچیدگی و ماهیت بغرنج و پنهان کارانه ی این تشکیلات همراه با ایدئولوژی خاص آن که از تساهل در امر مذهب و اندیشه های فرامرزی و جهانی سخن می گفت مانع از آن بود که علما و روحانیون تصمیم واحد و هماهنگی در قبال آن اتخاذ کنند و عکس العمل شدیدی در برابر آن نشان دهند. به این ترتیب جریان فراماسونری به مسیر خود ادامه داد و در عصر پهلوی دوم به جایی رسید که در تمامی ارکان سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه رسوخ کرد.
فراماسونری به عنوان یک تشکیلات منظم و پیچیده به طور کامل در خدمت مقاصد و اهداف دین یهود و دقیقا هم سو و هم جهت با مطامع و اغراض صهیونیست ها حرکت می کرد . 5 ژرژلامیلن در کتاب اسرار سازمان مخفی یهود می گوید :
فراماسونری قدرت مخفی ماست . فراماسونری فقط به منظور مخفی نگاه داشتن نقشه های ماست و طرز اجرای این قدرت مخفی و محل اجرای آن برای همیشه بر ملت ها پوشیده است . » 6
اسماعیل رایین مولف کتاب فراموشخانه و فراماسونری در این زمینه می نویسد : « صهیونیسم ایدئولوژی حاکم بر تمام لژهای جهان است . لذا صهیونیسم بین المللی با فراماسونری بین المللی یکی گردیده و از آن به منزله ی بازوی سیاسی و فرهنگی استفاده می شود . » 7
در نتیجه ی ترکیب صهیونیسم و فراماسونری در ایران پدیده ی نوین « نوماسونی » شکل گرفت که نطفه ی آن در دل رژیم بسته شد و در دامان دولتمردان آن زمان پرروش یافت . 8 پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مراکز فراماسونری که به آن « ستاد عملیات استاد اعظم جعفر شریف امامی گفته می شد کشف گردید و عکس گوناگونی همراه با فهرستی از اعضای فراماسون به دست آمد. نیز روشن گردید که در روزگار محمد رضا پهلوی نه تنها سیاست کلی ایران که سررشته ی اقتصاد کشور نیز به شیوه ای بنیادین در دست فراماسون ها بوده است . از آن پس نوشته دیگری نیز پیرامون فراماسون ها و پیوند آنها با صهیونیسم بیرون آمد.
بهائیت
تمایلات نژادپرستانه ی یهودیان مانع از فعالیت های تبلیغی و ترویج مذهب توسط این جماعت می شود. یهودیان نه خود به دین های دیگر در می آیند و نه دیگران را به مذهب شان دعوت می کنند. اما از آن جایی که قصد نفوذ در جوامع را دارند فرقه سازی و بدعت گذاری در سایر مذاهب را به عنوان راه کارهای اساسی برای نیل به مقاصد خود در پیش گرفته اند. در سراسر تاریخ شواهد بسیاری وجود دارد که یهودیان با پروراندن و حمایت فرقه های مذهبی در ممالک مختلف راه نفوذ خود را به داخل آنها گشوده اند و در پیش نقاب های جدید مسیر رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی شان را هموار کرده اند.
نمونه ی بارز این مدعا نقش یهودیان در ظهور پروتستانیسم است که تجربه ی موفقیت آمیزی را برای آنها به دنبال داشت ; به طوری که توانستند زیر لوای نام مسیحیت به اجرای بسیاری از مقاصد خود نایل شوند. حضور پروتستان ها آن هم در یک گستره ی جغرافیایی وسیع شامل انگلستان امریکا کانادا و استرالیا در واقع زمینه چینی برای کمک به سلطه ی یهود بود. این روند تدریجی و رو به رشد به لحاظ زمانی از دوران کراموال ـ پروتستان متعصب و طرفدار یهود ـ شروع شده و تا عصر نومحافظه کاران امریکا یعنی ریگان تا بوش پدر و پسر ادامه داشت . سرانجام گروه اخیر تحت عنوان صریح « مسیحیان صهیونی » آمریکا را در بست در اختیار صهیونیست ها قرار دادند9 و به غایت آمال یهودیان نژادپرست جامه ی عمل پوشانیدند .
در ایران و در عصری که مورد نظر ماست به ویژه عصر پهلوی دوم فرقه ی بدعت گذار مذهبی که به طور کامل در خدمت اهداف و مقاصد یهود قرار داشت بهائیان بودند . به طوری که حضرت امام خمینی (ره ) از آنان به عنوان « عمال اسراییل » یاد می کند . 10 و پیوسته خطر حضور آنان را به علمای اسلام و طبقات مردم یادآوری می نماید . 11 از دیدگاه حضرت امام (ره ) سازمان بهاییت در ایران در حکم جاسوس اسراییل در منطقه بوده و در اصل برای شکستن نفوذ مذهب شیعه و روحانیت به وجود آمده بود. انتشار ده ها نامه پیام و اسناد مربوط به روابط بهاییان و اسرائیل سخنان آن زعیم عالی قدر را تایید می کند12.
اسراییل یکی از اولین و موثرترین حکومت هایی بود که بهاییت را به رسمیت شناخت و آن را جزو مذاهب رسمی کشور خود قرار داد. جذب سرمایه های بهاییان که باعث شکوفایی اقتصادی این کشور می شد یکی از عوامل توجه اسراییل به بهاییان ایران بود بهاییان نیز سرزمین اسراییل را مرکز خود قرار داده و دولت یهود را پناهگاه و تکیه گاه خود می دانستند . شوقی ربانی ( م 1336 ه' . ش ) رهبر فرقه ی بهاییت یکی از وظایف شورای بین المللی بهاییان را رابطه با دولت اسراییل بیان می کند. او هم چنین در مکتوبات خود حمایت دولت اسراییل را بر همه ی دولت جهانی ترجیح داده و تاسیس شعب محافل ملی بهائی را فقط در اسرائیل ممکن می داند . 13
در عصر پهلوی بهاییان با حمایت کشورهای خارجی به ویژه انگلیس و اسراییل در عرصه ی سیاست و اقتصاد کشور به اقتدار چشمگیری دست پیدا کردند . محمد رضا شاه که به عناصر بهایی دربار خویش بیش از سایرین اعتماد داشت 14 آنان را به عنوان عمده ترین کارگزاران حکومت خویش به کار گرفت . بهاییان هم با استفاده از این جایگاه سیاسی ایران را سرزمین امنی برای رشد و توسعه ی جنبش خویش یافتند. ضمن آن که قدرت های استعماری و اسراییل نیز از این رهگذر با اطمینان از قدرت عامل دست نشانده ی خویش تنها کشور شیعی مذهبی جهان را در اختیارکسانی قرار دادند که حافظ منافع آنها بوده و می توانستند همه ی ذخایر یک ملت را فدای مصالح خود و استعمارگران نمایند.
ارتباط بهاییان با اسراییل ـ که در حقیقت پادگان کشورهای غربی در قلب ملت های مسلمان است ـ موجب شد که با توجه به نفوذ آنها در حکومت پهلوی غربی ها بتوانند به اطلاعات دست اول و مهم دربار ایران دست پیدا کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به سوابق این فرقه به عنوان یک حزب سیاسی طرفدار بیگانه مقابله ی آنها با اقتدار ملت و روحانیت و مخالفت علنی آنان با دین اسلام نظام جمهوری اسلامی برای آنان هیچ گونه رسمیتی قایل نشد. به علاوه به دلیل محرز شدن جاسوسی عده ای از سران تشکیلات بهایی در شهرهای مختلف حیف و میل اموال مسلمین و سرازیر کردن بیت المال به جیب صهیونیست ها تعدادی از آنان دستگیر و مجازات شدند.
یهودیان مخفی
مئیر عزری نماینده و سفیر غیر رسمی اسراییل در زمان پهلوی طی مدت هفده سال ماموریت خود در ایران با بسیاری از سران و مقامات بلند پایه ی آن دوران روابط بسیار نزدیک و صمیمی برقرار کرده بود. او در یادنامه ای که چند سال پیش منتشر شد با افتخار به چگونگی آشنایی خود با شماری از اشخاص سرشناس و عالی مقام کشور اشاره نموده است . عزری از این که توانسته از نهان خانه ی اسرار خصوصی و خانوادگی بعضی دولت مردان و قدرت مداران ایران اطلاعات منحصر به فردی کسب کند احساس غرور می نماید. او می نویسد : بسیاری از اشخاص متنفذ و صاحب منصب یهودی تبار بوده اند لیکن به شدت سعی در کتمان این راز داشتند. اما در نشست های خصوصی و گفت و گوهای محرمانه با شخص مئیرعزری با افتخار از کیش نیاکان خود یاد می کرده اند . 15
از جمله ی این یهودیان مخفی مئیر عزری به علی اصغر حکمت وزیر خارجه ی وقت اشاره می کند. او درباره ی نحوه ی آشنایی خود با این هم کیش پنهانی می نویسد : قبل از معارفه حاجعلی کیا به من گفت که او از خود شماست و من پس از چندی دانستم که خانواده ی حکمت خاخام و از سرشناسان یهود بودند که ناچار از کیش خود دست شسته و با گزینش نام « حکمت » خواسته اند از تنها یادگار خانوادگی پاسداری کنند . 16
شخص دیگری که سفیر اسراییل از یهودیت او پرده بر می دارد محمد علی فروغی (ذکاالملک )17 است .
فروغی از معدود افرادی بود که در جریان سازی دوران پهلوی نقش و مسئولیت بسیار عظیمی داشت . این فرد استاد اعظم فراماسونری اولین نخست وزیر هر دو شاه پهلوی وزیر ووکیل چندین دوره ی مجلس نماینده ی ایران در مجامع بین المللی بنیانگذار دانشگاه تهران بنیانگذار نظام دادگستری لائیک در زمان رضاشاه برنامه ریز فرهنگی دوران پهلوی و مورد اعتماد انگلستان بود. او به خانواده های بزرگ یهودی اصفهان تعلق داشت و صاحب تالیفات متعددی بود که همگی در مسیر خدمت به یهود اسراییل وصهیونیسم قرار داشتند. همه ی نوشته های فروغی یا ترجمه هایش از زبان فارسی و دیگر زبان ها در چاپخانه یهود ابروخیم یکی از پایگاه های فرهنگ یهود در ایران به چاپ رسیده اند . 18
سردار فاخر حکمت یهودی مخفی دیگری است که مئیر عزری نحوه ی آشنایی با او و پی بردن به ماهیت یهودی اش را چنین شرح می دهد : « اسحق کورن رییس جنبش جهانی کارگری صهیونیستی را در 1344 به سمینار دانشجویان یهودی در ایران دعوت کرده بودم . اسحق کورن نماینده ی پارلمان دستیار وزیر دارایی و سرپرست یهودیان کشور رومانی در اسراییل و از دوستان خوب من در حزب ماپای بود. او روزی میهمان سردار فاخر حکمت رییس مجلس ملی ایران شده بود. فاخر حکمت در گفت و گو با اسحق کورن سرشار از بالندگی بود. به طوری که از گفتن نکته هایی درباره ی پیشینه ی یهودی اش خودداری نکرد. پیرو همین پدیده از حکمت دعوت شد تا از اسراییل دیدن کند . » 19
مئیر عزری هم چنین از خانواده های دیگری همچون مظفریان قوام الملک سعید نفیسی و دیگران یاد می کند که با محافل یهود ارتباط داشتند و بنابر اهداف تبلیغاتی صهیونیسم به اسراییل دعوت می شدند. همچنین براساس مندرجات سایر منابع یهودی بسیاری از یهودیان ایران موفق شدند تحت پوشش بهاییت به مناصب و موقعیت بسیار بالای دولتی و مالی دست پیدا کنند که از جمله برجسته ترین آنها می توان به امیرعباس هویدا نخست وزیر ثابت پاسال همدانی رییس تلویزیون و عبدالکریم ایادی سرلشکر ارتش و پزشک مخصوص محمد رضا شاه اشاره کرد.
علاوه بر سازمان ها و تشکل های یاد شده مجامع صهیونیستی بی شمار دیگری نیز وجود داشتند که در محدوده ی خاص خود در جهت مقاصد یهود فعالیت می کردند. این گونه مراکز که با حمایت مستقیم اسراییل و آمریکا مسئولیت گسترش نفوذ صهیونیسم را در ایران به عهده داشتند با مساعدت رژیم پهلوی پیوسته رو به ازدیاد و اقتدار گذاشته بودند. اسراییلی ها حتی سعی فراوان داشتند که با ایجاد پایگاه های فرهنگی نظیر موسسات آلیانس و انجمن « اوتصرهتورا » در اذهان و قلوب مردم ایران نفوذ کرده و به روی مقاصد استعماری خود سرپوش گذارند. اما پاینبدی مردم به اصول و ارزشهای اسلامی و شکل گیری نهضت اسلامی و انقلابی حضرت امام مانع از موفقیت ترفندهای تبلیغاتی و دروغین سران یهود گردید تا زمانی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ریشه ی این فتنه برای همیشه از دل جامعه ی ایرانی کنده شد.
از : لاله فرزین فر کارشناس ارشد تاریخ
پانوشت ها : 1 ـ محمد تقی تقی پور استراتژی پیرامونی اسرائیل تهران : موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی 1382 ص .95
2 ـ نگاه کنید به : اسدالله علم گفت و گوهای من با شاه ج 1 ص 48 و 381 و 330 به بعد .
3 ـ صحیفه ی نور ج 1 سال 1341 ص 14 ; همان 13 3 1343 ص 54 و همان 23 6 1352 ص 206 .
4 ـ فراماسونرها روتارین ها و لاینزهای ایران تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1377 ص 9 .
5 ـ از جمله ویژگی های فراماسونری که با صهیونیسم هم خوانی دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد : دئیسم یا لامذهبی اعتقاد به خداوند منهای باور داشتن پیغمبران و کتب آسمانی که از ویژگی های ایدئولوژی آنهاست . ژودائیسم یا یهودی گری : همه ی فراماسونرها وظیفه دارند که برای حضرت موسی (ع ) و حضرت داوود (ع ) احترام قایل شوند .
نهان روشی : شیوه ای که فراماسونرها از یهود گرفته اند و بر اساس آن برای پیشبرد مقاصد یهود هیچ گاه موضع صریح نمی گیرند و آشکارا عمل نمی کنند.
(محمد رجبی سیر تفکر در قرون جدید تهران : نشر و چاپ 1365 ص 54 ) .
6 ـ به نقل از محمد حسن طباطبایی نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی ایران تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1380 ص 246 .
7 ـ اسماعیل رایین فراموشخانه و فراماسونری تهران : امیر کبیر 1354 ج اول ص 375 7. .
8 ـ بهرام افراسیابی تاریخ جامع بهاییت تهران : سخن 1368 ص 742 .
9 ـ سقوط مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی تهران : موسسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی 1384 ص 415 .
10 ـ . صحیفه ی نور ج 1 ص 44 .
11 ـ همان ص 12 35 ـ34 و 36 .
12 ـ نگاه کنید به افراسیابی ص 590 ـ575 .
13 ـ سعید زاهد زاهدانی بهاییت در ایران تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1381 ص 357 .
14 ـ ارتشبد سابق حسین فردوست در خاطرات خود درباره ی اعتماد شاه به بهاییان می نویسد : (محمد رضا نه تنها نسبت به نفوذ بهایی ها حساسیت نداشت بلکه خود او صراحتا گفته بود که افراد بهایی در مشاغل مهم و حساس مفیدند; چون علیه او توطئه نمی کنند . » (ظهور و سقوط سلطنت پهلوی موسسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی 1385 ج 1 ص 375 )
15 ـ سقوط ص 107 .
16 ـ مئیر عزری یادنامه ج 1 بیت المقدس 2000 م ; به نقل از سقوط همان جا .
17 ـ واژگان ذکا یا ذکای در فرهنگ و ادب عربی به معنای پاک پالوده برگزیده و شایسته است .
18 ـ سقوط ص 107 419 ; خاطرات فردوست ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ج 1 ص 96 ـ95 .
19 ـ مئیر عزری همان جا .
..................................................................................
منبع : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
یعقوب نیمرودی از ماموران کار کشته سیاسی و اطلاعاتی صهیونیست ها پس از سال ها فعالیت جاسوسی در ایران در گفت و گویی با یک روزنامه نگار اسراییلی می گوید : « اگر یک روز به تو اجازه دهند که از کارهایی که ما در تهران انجام داده ایم آگاه شوی از آن چه می شنوی وحشت خواهی کرد. حتی نمی توانی آن را تصور کنی.
تشکیلات عریض و طویل بهائیت به عنوان یک فرقه دست پرورده استعمار حلقه دیگری بود که ایران عصر پهلوی را به کانون قدرت صهیونیسم پیوند زده و متصل می کرد. در این زمینه نیز هم سوئی عملکرد بهائیان برخوردار از مقام ها و مناصب کلیدی در کشور با منافع جهانی صهیونیسم به هیچ وجه قابل انکار نیست.
در نتیجه ترکیب صهیونیسم و فراماسونری در ایران پدیده نوین « نوماسونی » شکل گرفت که نطفه آن در دل رژیم بسته شد و در دامان دولتمردان آن زمان پرروش یافت.
از دیدگاه حضرت امام (ره ) سازمان بهائیت در ایران در حکم جاسوس اسراییل در منطقه بوده و در اصل برای شکستن نفوذ مذهب شیعه و روحانیت به وجود آمده بود. انتشار ده ها نامه پیام و اسناد مربوط به روابط بهائیان و اسرائیل سخنان آن زعیم عالی قدر را تایید می کند.
فروغی از معدود افرادی بود که در جریان سازی دوران پهلوی نقش و مسئولیت بسیار عظیمی داشت . این فرد استاد اعظم فراماسونری اولین نخست وزیر هر دو شاه پهلوی وزیر ووکیل چندین دوره مجلس نماینده ایران در مجامع بین المللی بنیانگذار دانشگاه تهران بنیانگذار نظام دادگستری لائیک در زمان رضاشاه برنامه ریز فرهنگی دوران پهلوی و مورد اعتماد انگلستان بود. او به خانواده های بزرگ یهودی اصفهان تعلق داشت و صاحب تالیفات متعددی بود که همگی در مسیر خدمت به یهود اسرائیل وصهیونیسم قرار داشتند .