هشدار امام خمینی در خصوص نفوذ بهائیان در حکومت پهلوی

هشدار امام خمینی در خصوص نفوذ  بهائیان در  حکومت پهلوی

""...اینها عمال اسرائیل در ایران ؛ هرجا انگشت می گذاری می بینی که یکی ازاینهاست. مراکز حساس ؛ مراکز خطرناک؛ والله ,مراکز خطرناک برای تاج این آقا . ملتفت نیستند اینها. اینها(مقصود بهائیها)آنها بودند که در شمیران تهران توطئه کردند ناصرالدین شاه را بکشند؛ مملکت ایران را قبضه کنند . شما تاریخ را نگاه کنید.تاریخ که می دانید . در نیاوران توطئه کردند. در نیاوران چند نفر(بهائی) رفتند ناصرالدین شاه را ترور کنند .و یک عده(بهائی)هم در تهران بودند که حکومت را قبضه کنند.اینها(بهائیان)حکومت را از خودشان می دانند. اینها در کتابهایشان نوشته اند؛ در مقالاتشان نوشته اند؛ حکومت مال ماست.باید یک سلطنت جدید (بهائی)به وجود آوریم؛ یک حکومت جدید (بهائی)به وجود آوریم؛ حکومت عدل (حکومت بیت العدل).همینهائی که یک همچو سو نظرها و سوء نیتهائی را دارند؛ ازدربار گرفته تا آن آخر مملکت ؛ از این اشخاص(بهائی)آنجا موجودند......""

امام خمینی (ره)سپس به خطر نفوذ بهائیان اشاره نموده و اظهار داشتند:

""...آقا بترسید از اینها(بهائیان و عمال صهیونیسم)؛ یک جانورهائی اند اینها. در یک وزارتخانه موجود است . من انگشت رویش گذاشتم پیش یکی از وزرا. گفت اینطور نیست. بعد شاهد برایش فرستادم که با سند نوشته بود که این جوری (بهائی )است. الان هم موجود است و من اسم کثیفش را نمی برم. در وزارتخانه موجود است . در ارتش موجود است . خوب ؛ ای ارتش محترم ! توی دهن اینها بزن . تو مسلمانی . صاحب منصبان ارتش ؛ خوب بسیارشان مردم خوبی هستند.......""
                                                                 صحیفه نور –جلد 1- ص389