نفوذ صهيونيسم در دربار پهلوي

نفوذ صهيونيسم در دربار پهلوي

عناصر يهود در نتيجه متابعت بي چون و چراي دولت مردان ايراني از آنها بر سياست و اقتصاد كشور پنجه انداخته بودند. اما آزادي عمل يهودي ها و تلاش اين جماعت براي افزايش و گسترش سلطه بر اهرم هاي قدرت در چنان لفافه اي قرار داشت كه اغلب از چشم مردم دور باقي مي ماند. آنها نمي توانستند توطئه ي خزنده اي را كه در اطراف شان شكل مي گرفت و هم چون گياهي هرز بر اركان سياست و اقتصاد سرزمين شان مي پيچد به وضوح ببينند.
در اين زمينه اعتراف يكي از جاسوسان اطلاعاتي رژيم صهيونيستي درباره ي دخالت پنهان سرويس اطلاعاتي اسرائيل در ايران عصر پهلوي تامل برانگيز است .
يعقوب نيمرودي از ماموران كار كشته ي سياسي و اطلاعاتي صهيونيست ها پس از سال ها فعاليت جاسوسي در ايران در گفت و گويي با يك روزنامه نگار اسراييلي مي گويد « اگر يك روز به تو اجازه دهند كه از كارهايي كه ما در تهران انجام داده ايم آگاه شوي از آن چه مي شنوي وحشت خواهي كرد . حتي نمي تواني آن را تصور كني . » 1
پنهان كاري در روابط ميان ايران و اسراييل از جانب رژيم پهلوي نيز به شدت دنبال مي شد. شاه در روابط خود با دولت يهود سياست مخفيانه را در پيش گرفته بود. او از يك طرف سعي مي كرد روابط خود را با اسرائيل توسعه دهد از طرف ديگر سعي داشت آن را از ديد مردم و كشورهاي عربي دور نگاه دارد . 2 دليلش هم اين بود كه شاه پيوند ميان منافع خودش و اسراييل را احساس مي كرد اما از يك طرف هم از مخالفين خود بيم داشت . به خصوص پس از قيام 15 خرداد 1342 و آغاز نهضت انقلابي و اسلامي حضرت امام خميني (ره ) كه مبارزه با اسراييل را در صدر برنامه هاي خود قرار داده و پيوسته خطر نفوذ صهيونيسم را به ملت ايران هشدار مي دادند3.
سنجش و تعيين گستره ي نفوذ صهيونيسم در ايران عصر پهلوي بدون شناسايي كانون ها محافل و عناصر وابسته به آن ميسر نيست . لذا در مقاله ي حاضر بر آن هستيم تا با مطالعه و بررسي پايگاه هاي عمده ي يهوديان در ايران به عمق حضور آنها در عرصه هاي سياسي اجتماعي اقتصادي اطلاعاتي و فرهنگي كشور بيشتر پي ببريم .
نخستين اين پايگاه ها سازمان فراماسونري است كه بخشي از پيكره ي تشكيلات جهاني صهيونيسم به شمار مي رود. بي شك نمي توان نقش و عملكرد فراماسون ها و لژهاي فراماسونري را در ايران معاصر نايده گرفت . حضور و فعاليت ده ها لژ و هزاران فراماسون ذي نفوذ و فعال در عرصه هاي گوناگون كشور همگي اهرم هايي بودند كه حلقه هاي وابستگي سلطنت ايران را به صهيونيسم محكم تر مي كردند.
تشكيلات عريض و طويل بهاييت به عنوان يك فرقه ي دست پرورده ي استعمار حلقه ي ديگري بود كه ايران عصر پهلوي را به كانون قدرت صهيونيسم پيوند زده و متصل مي كرد. در اين زمينه نيز هم سوئي عملكرد بهاييان برخوردار از مقام ها و مناصب كليدي در كشور با منافع جهاني صهيونيسم به هيچ وجه قابل انكار نيست .
سومين پايگاه صهيونيسم در ايران كه ما آن را يهوديان مخفي مي ناميم شامل آن دسته از رجال درباري مقامات و صاحب منصبان درجه اول كشور در عصر پهلوي است كه به طور پنهاني با دولت اسراييل ارتباط داشته و حافظ منافع استعماري آن رژيم بوده اند. اين اشخاص كه از صدر مشروطيت تا سقوط شاه يعني حدود سه ربع قرن در راس امور دولت قرار داشتند اغلب عناصر يهودي تباري بودند كه كمتر كسي از اسرار و وابستگي درون گروهي آنها اطلاع داشت و در عين حال پشتيباني هاي سازمان يافته و تشكيلاتي آنها در ورود به دستگاه هاي دولتي راه را براي نفوذ ساير هم كيشان و هم مسلكان شان باز مي كرد.
در ادامه هر يك از اين پايگاه هاي نفوذ را به تفكيك مورد بررسي قرار خواهيم داد.
سازمان فراماسونري
سازمان فراماسونري به عنوان پديده اي نوظهور ابزاري موثر در دست نظام بورژوازي بود كه از آن در مقابل نظام كهنه و سنتي فئوداليته كه با همدستي كليسا بر تمامي اركان جامعه سلطه يافته بود استفاده مي كرد. فراماسونري با طرح انديشه هاي خود قصد بر هم زدن ساختارهاي جامعه را داشت . جنبش فراماسونري با اتكا به ايدئولوژي خاص خود هم چون اديان و مذاهب التقاطي نظير مانويت و بهاييت به هر سرزمين و كشوري وارد مي شد سپس اشتراك هاي خود را با مردم آن سرزمين يافته و در جهت بارزتر كردن آنها تلاش مي كرد تا از اين طريق روشنفكران و اصلاح طلبان كشورهاي مختلف جهان را با نظريات خود همگام سازد . 4
ايران از جمله كشورهايي بود كه موج تجدد خواهي و به دنبال آن سازمان هاي فراماسونري محير به آن راه يافت و علت آن را بايد در بافت سنتي جامعه ي ايراني جست و جو كرد. اما از اواسط عصر قاجاريه با گسترش روابط ميان ايران و اروپا پيشرفت هاي غربيان در زمينه هاي مختلف چيزي نبود كه از چشم تحصيل كردگان ايراني به دور بماند. محافل و انجمن هاي ماسوني يكي از مظاهر جالب و جذاب تمدن غرب به شمار مي رفت كه بسياري از محصلان و روشنفكران ايراني را جذب خود كرد و آنان را تا به مرحله ي شيفتگي و گاه سرسپردگي غربيان پيش برد. به اين ترتيب نظام سرمايه داري غرب با مسخ برخي روشنفكران ايراني آنان را به عناصري بسيار مطمئن براي تامين منافع خود تبديل كرد.
تشكيلات مخفي فراماسونري از زمان ميرزا ملكم خان با كمك شاهزادگان و دين ستيزان اروپا ديده شروع به تبليغ و ترويج غرب زدگي و بي ديني در جامعه ي ايران نمود. پيچيدگي و ماهيت بغرنج و پنهان كارانه ي اين تشكيلات همراه با ايدئولوژي خاص آن كه از تساهل در امر مذهب و انديشه هاي فرامرزي و جهاني سخن مي گفت مانع از آن بود كه علما و روحانيون تصميم واحد و هماهنگي در قبال آن اتخاذ كنند و عكس العمل شديدي در برابر آن نشان دهند. به اين ترتيب جريان فراماسونري به مسير خود ادامه داد و در عصر پهلوي دوم به جايي رسيد كه در تمامي اركان سياسي اقتصادي و فرهنگي جامعه رسوخ كرد.
فراماسونري به عنوان يك تشكيلات منظم و پيچيده به طور كامل در خدمت مقاصد و اهداف دين يهود و دقيقا هم سو و هم جهت با مطامع و اغراض صهيونيست ها حركت مي كرد . 5 ژرژلاميلن در كتاب اسرار سازمان مخفي يهود مي گويد :
فراماسونري قدرت مخفي ماست . فراماسونري فقط به منظور مخفي نگاه داشتن نقشه هاي ماست و طرز اجراي اين قدرت مخفي و محل اجراي آن براي هميشه بر ملت ها پوشيده است . » 6
اسماعيل رايين مولف كتاب فراموشخانه و فراماسونري در اين زمينه مي نويسد : « صهيونيسم ايدئولوژي حاكم بر تمام لژهاي جهان است . لذا صهيونيسم بين المللي با فراماسونري بين المللي يكي گرديده و از آن به منزله ي بازوي سياسي و فرهنگي استفاده مي شود . » 7
در نتيجه ي تركيب صهيونيسم و فراماسونري در ايران پديده ي نوين « نوماسوني » شكل گرفت كه نطفه ي آن در دل رژيم بسته شد و در دامان دولتمردان آن زمان پرروش يافت . 8 پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از مراكز فراماسونري كه به آن « ستاد عمليات استاد اعظم جعفر شريف امامي گفته مي شد كشف گرديد و عكس گوناگوني همراه با فهرستي از اعضاي فراماسون به دست آمد. نيز روشن گرديد كه در روزگار محمد رضا پهلوي نه تنها سياست كلي ايران كه سررشته ي اقتصاد كشور نيز به شيوه اي بنيادين در دست فراماسون ها بوده است . از آن پس نوشته ديگري نيز پيرامون فراماسون ها و پيوند آنها با صهيونيسم بيرون آمد.
بهائيت
تمايلات نژادپرستانه ي يهوديان مانع از فعاليت هاي تبليغي و ترويج مذهب توسط اين جماعت مي شود. يهوديان نه خود به دين هاي ديگر در مي آيند و نه ديگران را به مذهب شان دعوت مي كنند. اما از آن جايي كه قصد نفوذ در جوامع را دارند فرقه سازي و بدعت گذاري در ساير مذاهب را به عنوان راه كارهاي اساسي براي نيل به مقاصد خود در پيش گرفته اند. در سراسر تاريخ شواهد بسياري وجود دارد كه يهوديان با پروراندن و حمايت فرقه هاي مذهبي در ممالك مختلف راه نفوذ خود را به داخل آنها گشوده اند و در پيش نقاب هاي جديد مسير رسيدن به اهداف سياسي و اقتصادي شان را هموار كرده اند.
نمونه ي بارز اين مدعا نقش يهوديان در ظهور پروتستانيسم است كه تجربه ي موفقيت آميزي را براي آنها به دنبال داشت ; به طوري كه توانستند زير لواي نام مسيحيت به اجراي بسياري از مقاصد خود نايل شوند. حضور پروتستان ها آن هم در يك گستره ي جغرافيايي وسيع شامل انگلستان امريكا كانادا و استراليا در واقع زمينه چيني براي كمك به سلطه ي يهود بود. اين روند تدريجي و رو به رشد به لحاظ زماني از دوران كراموال ـ پروتستان متعصب و طرفدار يهود ـ شروع شده و تا عصر نومحافظه كاران امريكا يعني ريگان تا بوش پدر و پسر ادامه داشت . سرانجام گروه اخير تحت عنوان صريح « مسيحيان صهيوني » آمريكا را در بست در اختيار صهيونيست ها قرار دادند9 و به غايت آمال يهوديان نژادپرست جامه ي عمل پوشانيدند .
در ايران و در عصري كه مورد نظر ماست به ويژه عصر پهلوي دوم فرقه ي بدعت گذار مذهبي كه به طور كامل در خدمت اهداف و مقاصد يهود قرار داشت بهائيان بودند . به طوري كه حضرت امام خميني (ره ) از آنان به عنوان « عمال اسراييل » ياد مي كند . 10 و پيوسته خطر حضور آنان را به علماي اسلام و طبقات مردم يادآوري مي نمايد . 11 از ديدگاه حضرت امام (ره ) سازمان بهاييت در ايران در حكم جاسوس اسراييل در منطقه بوده و در اصل براي شكستن نفوذ مذهب شيعه و روحانيت به وجود آمده بود. انتشار ده ها نامه پيام و اسناد مربوط به روابط بهاييان و اسرائيل سخنان آن زعيم عالي قدر را تاييد مي كند12.
اسراييل يكي از اولين و موثرترين حكومت هايي بود كه بهاييت را به رسميت شناخت و آن را جزو مذاهب رسمي كشور خود قرار داد. جذب سرمايه هاي بهاييان كه باعث شكوفايي اقتصادي اين كشور مي شد يكي از عوامل توجه اسراييل به بهاييان ايران بود بهاييان نيز سرزمين اسراييل را مركز خود قرار داده و دولت يهود را پناهگاه و تكيه گاه خود مي دانستند . شوقي رباني ( م 1336 ه' . ش ) رهبر فرقه ي بهاييت يكي از وظايف شوراي بين المللي بهاييان را رابطه با دولت اسراييل بيان مي كند. او هم چنين در مكتوبات خود حمايت دولت اسراييل را بر همه ي دولت جهاني ترجيح داده و تاسيس شعب محافل ملي بهائي را فقط در اسرائيل ممكن مي داند . 13
در عصر پهلوي بهاييان با حمايت كشورهاي خارجي به ويژه انگليس و اسراييل در عرصه ي سياست و اقتصاد كشور به اقتدار چشمگيري دست پيدا كردند . محمد رضا شاه كه به عناصر بهايي دربار خويش بيش از سايرين اعتماد داشت 14 آنان را به عنوان عمده ترين كارگزاران حكومت خويش به كار گرفت . بهاييان هم با استفاده از اين جايگاه سياسي ايران را سرزمين امني براي رشد و توسعه ي جنبش خويش يافتند. ضمن آن كه قدرت هاي استعماري و اسراييل نيز از اين رهگذر با اطمينان از قدرت عامل دست نشانده ي خويش تنها كشور شيعي مذهبي جهان را در اختياركساني قرار دادند كه حافظ منافع آنها بوده و مي توانستند همه ي ذخاير يك ملت را فداي مصالح خود و استعمارگران نمايند.

ارتباط بهاييان با اسراييل ـ كه در حقيقت پادگان كشورهاي غربي در قلب ملت هاي مسلمان است ـ موجب شد كه با توجه به نفوذ آنها در حكومت پهلوي غربي ها بتوانند به اطلاعات دست اول و مهم دربار ايران دست پيدا كنند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به سوابق اين فرقه به عنوان يك حزب سياسي طرفدار بيگانه مقابله ي آنها با اقتدار ملت و روحانيت و مخالفت علني آنان با دين اسلام نظام جمهوري اسلامي براي آنان هيچ گونه رسميتي قايل نشد. به علاوه به دليل محرز شدن جاسوسي عده اي از سران تشكيلات بهايي در شهرهاي مختلف حيف و ميل اموال مسلمين و سرازير كردن بيت المال به جيب صهيونيست ها تعدادي از آنان دستگير و مجازات شدند.
يهوديان مخفي
مئير عزري نماينده و سفير غير رسمي اسراييل در زمان پهلوي طي مدت هفده سال ماموريت خود در ايران با بسياري از سران و مقامات بلند پايه ي آن دوران روابط بسيار نزديك و صميمي برقرار كرده بود. او در يادنامه اي كه چند سال پيش منتشر شد با افتخار به چگونگي آشنايي خود با شماري از اشخاص سرشناس و عالي مقام كشور اشاره نموده است . عزري از اين كه توانسته از نهان خانه ي اسرار خصوصي و خانوادگي بعضي دولت مردان و قدرت مداران ايران اطلاعات منحصر به فردي كسب كند احساس غرور مي نمايد. او مي نويسد : بسياري از اشخاص متنفذ و صاحب منصب يهودي تبار بوده اند ليكن به شدت سعي در كتمان اين راز داشتند. اما در نشست هاي خصوصي و گفت و گوهاي محرمانه با شخص مئيرعزري با افتخار از كيش نياكان خود ياد مي كرده اند . 15
از جمله ي اين يهوديان مخفي مئير عزري به علي اصغر حكمت وزير خارجه ي وقت اشاره مي كند. او درباره ي نحوه ي آشنايي خود با اين هم كيش پنهاني مي نويسد : قبل از معارفه حاجعلي كيا به من گفت كه او از خود شماست و من پس از چندي دانستم كه خانواده ي حكمت خاخام و از سرشناسان يهود بودند كه ناچار از كيش خود دست شسته و با گزينش نام « حكمت » خواسته اند از تنها يادگار خانوادگي پاسداري كنند . 16
شخص ديگري كه سفير اسراييل از يهوديت او پرده بر مي دارد محمد علي فروغي (ذكاالملك )17 است .
فروغي از معدود افرادي بود كه در جريان سازي دوران پهلوي نقش و مسئوليت بسيار عظيمي داشت . اين فرد استاد اعظم فراماسونري اولين نخست وزير هر دو شاه پهلوي وزير ووكيل چندين دوره ي مجلس نماينده ي ايران در مجامع بين المللي بنيانگذار دانشگاه تهران بنيانگذار نظام دادگستري لائيك در زمان رضاشاه برنامه ريز فرهنگي دوران پهلوي و مورد اعتماد انگلستان بود. او به خانواده هاي بزرگ يهودي اصفهان تعلق داشت و صاحب تاليفات متعددي بود كه همگي در مسير خدمت به يهود اسراييل وصهيونيسم قرار داشتند. همه ي نوشته هاي فروغي يا ترجمه هايش از زبان فارسي و ديگر زبان ها در چاپخانه يهود ابروخيم يكي از پايگاه هاي فرهنگ يهود در ايران به چاپ رسيده اند . 18
سردار فاخر حكمت يهودي مخفي ديگري است كه مئير عزري نحوه ي آشنايي با او و پي بردن به ماهيت يهودي اش را چنين شرح مي دهد : « اسحق كورن رييس جنبش جهاني كارگري صهيونيستي را در 1344 به سمينار دانشجويان يهودي در ايران دعوت كرده بودم . اسحق كورن نماينده ي پارلمان دستيار وزير دارايي و سرپرست يهوديان كشور روماني در اسراييل و از دوستان خوب من در حزب ماپاي بود. او روزي ميهمان سردار فاخر حكمت رييس مجلس ملي ايران شده بود. فاخر حكمت در گفت و گو با اسحق كورن سرشار از بالندگي بود. به طوري كه از گفتن نكته هايي درباره ي پيشينه ي يهودي اش خودداري نكرد. پيرو همين پديده از حكمت دعوت شد تا از اسراييل ديدن كند . » 19
مئير عزري هم چنين از خانواده هاي ديگري همچون مظفريان قوام الملك سعيد نفيسي و ديگران ياد مي كند كه با محافل يهود ارتباط داشتند و بنابر اهداف تبليغاتي صهيونيسم به اسراييل دعوت مي شدند. همچنين براساس مندرجات ساير منابع يهودي بسياري از يهوديان ايران موفق شدند تحت پوشش بهاييت به مناصب و موقعيت بسيار بالاي دولتي و مالي دست پيدا كنند كه از جمله برجسته ترين آنها مي توان به اميرعباس هويدا نخست وزير ثابت پاسال همداني رييس تلويزيون و عبدالكريم ايادي سرلشكر ارتش و پزشك مخصوص محمد رضا شاه اشاره كرد.
علاوه بر سازمان ها و تشكل هاي ياد شده مجامع صهيونيستي بي شمار ديگري نيز وجود داشتند كه در محدوده ي خاص خود در جهت مقاصد يهود فعاليت مي كردند. اين گونه مراكز كه با حمايت مستقيم اسراييل و آمريكا مسئوليت گسترش نفوذ صهيونيسم را در ايران به عهده داشتند با مساعدت رژيم پهلوي پيوسته رو به ازدياد و اقتدار گذاشته بودند. اسراييلي ها حتي سعي فراوان داشتند كه با ايجاد پايگاه هاي فرهنگي نظير موسسات آليانس و انجمن « اوتصرهتورا » در اذهان و قلوب مردم ايران نفوذ كرده و به روي مقاصد استعماري خود سرپوش گذارند. اما پاينبدي مردم به اصول و ارزشهاي اسلامي و شكل گيري نهضت اسلامي و انقلابي حضرت امام مانع از موفقيت ترفندهاي تبليغاتي و دروغين سران يهود گرديد تا زماني كه با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ريشه ي اين فتنه براي هميشه از دل جامعه ي ايراني كنده شد.

پانوشت ها :

1 ـ محمد تقي تقي پور استراتژي پيراموني اسرائيل تهران : موسسه مطالعات وپژوهش هاي سياسي 1382 ص .95
2 ـ نگاه كنيد به : اسدالله علم گفت و گوهاي من با شاه ج 1 ص 48 و 381 و 330 به بعد .
3 ـ صحيفه ي نور ج 1 سال 1341 ص 14 ; همان 13 3 1343 ص 54 و همان 23 6 1352 ص 206 .
4 ـ فراماسونرها روتارين ها و لاينزهاي ايران تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي 1377 ص 9 .
5 ـ از جمله ويژگي هاي فراماسونري كه با صهيونيسم هم خواني دارد مي توان به موارد زير اشاره كرد : دئيسم يا لامذهبي اعتقاد به خداوند منهاي باور داشتن پيغمبران و كتب آسماني كه از ويژگي هاي ايدئولوژي آنهاست . ژودائيسم يا يهودي گري : همه ي فراماسونرها وظيفه دارند كه براي حضرت موسي (ع ) و حضرت داوود (ع ) احترام قايل شوند .
نهان روشي : شيوه اي كه فراماسونرها از يهود گرفته اند و بر اساس آن براي پيشبرد مقاصد يهود هيچ گاه موضع صريح نمي گيرند و آشكارا عمل نمي كنند.
(محمد رجبي سير تفكر در قرون جديد تهران : نشر و چاپ 1365 ص 54 ) .
6 ـ به نقل از محمد حسن طباطبايي نفوذ فراماسونري در مديريت نهادهاي فرهنگي ايران تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي 1380 ص 246 .
7 ـ اسماعيل رايين فراموشخانه و فراماسونري تهران : امير كبير 1354 ج اول ص 375 7. .
8 ـ بهرام افراسيابي تاريخ جامع بهاييت تهران : سخن 1368 ص 742 .
9 ـ سقوط مجموعه مقالات نخستين همايش بررسي علل فروپاشي سلطنت پهلوي تهران : موسسه ي مطالعات و پژوهش هاي سياسي 1384 ص 415 .
10 ـ . صحيفه ي نور ج 1 ص 44 .
11 ـ همان ص 12 35 ـ34 و 36 .
12 ـ نگاه كنيد به افراسيابي ص 590 ـ575 .
13 ـ سعيد زاهد زاهداني بهاييت در ايران تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي 1381 ص 357 .
14 ـ ارتشبد سابق حسين فردوست در خاطرات خود درباره ي اعتماد شاه به بهاييان مي نويسد : (محمد رضا نه تنها نسبت به نفوذ بهايي ها حساسيت نداشت بلكه خود او صراحتا گفته بود كه افراد بهايي در مشاغل مهم و حساس مفيدند; چون عليه او توطئه نمي كنند . » (ظهور و سقوط سلطنت پهلوي موسسه ي مطالعات و پژوهش هاي سياسي 1385 ج 1 ص 375 )
15 ـ سقوط ص 107 .
16 ـ مئير عزري يادنامه ج 1 بيت المقدس 2000 م ; به نقل از سقوط همان جا .
17 ـ واژگان ذكا يا ذكاي در فرهنگ و ادب عربي به معناي پاك پالوده برگزيده و شايسته است .
18 ـ سقوط ص 107 419 ; خاطرات فردوست ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ج 1 ص 96 ـ95 .
19 ـ مئير عزري همان جا .
..................................................................................
يعقوب نيمرودي از ماموران كار كشته سياسي و اطلاعاتي صهيونيست ها پس از سال ها فعاليت جاسوسي در ايران در گفت و گويي با يك روزنامه نگار اسراييلي مي گويد : « اگر يك روز به تو اجازه دهند كه از كارهايي كه ما در تهران انجام داده ايم آگاه شوي از آن چه مي شنوي وحشت خواهي كرد. حتي نمي تواني آن را تصور كني.

تشكيلات عريض و طويل بهائيت به عنوان يك فرقه دست پرورده استعمار حلقه ديگري بود كه ايران عصر پهلوي را به كانون قدرت صهيونيسم پيوند زده و متصل مي كرد. در اين زمينه نيز هم سوئي عملكرد بهائيان برخوردار از مقام ها و مناصب كليدي در كشور با منافع جهاني صهيونيسم به هيچ وجه قابل انكار نيست.
در نتيجه تركيب صهيونيسم و فراماسونري در ايران پديده نوين « نوماسوني » شكل گرفت كه نطفه آن در دل رژيم بسته شد و در دامان دولتمردان آن زمان پرروش يافت.
از ديدگاه حضرت امام (ره ) سازمان بهائيت در ايران در حكم جاسوس اسراييل در منطقه بوده و در اصل براي شكستن نفوذ مذهب شيعه و روحانيت به وجود آمده بود. انتشار ده ها نامه پيام و اسناد مربوط به روابط بهائيان و اسرائيل سخنان آن زعيم عالي قدر را تاييد مي كند.
فروغي از معدود افرادي بود كه در جريان سازي دوران پهلوي نقش و مسئوليت بسيار عظيمي داشت . اين فرد استاد اعظم فراماسونري اولين نخست وزير هر دو شاه پهلوي وزير ووكيل چندين دوره مجلس نماينده ايران در مجامع بين المللي بنيانگذار دانشگاه تهران بنيانگذار نظام دادگستري لائيك در زمان رضاشاه برنامه ريز فرهنگي دوران پهلوي و مورد اعتماد انگلستان بود. او به خانواده هاي بزرگ يهودي اصفهان تعلق داشت و صاحب تاليفات متعددي بود كه همگي در مسير خدمت به يهود اسرائيل وصهيونيسم قرار داشتند .