حیدر علی کمال اصفهانی

 او از بیست و سه سالگى شروع به تحصیل کرد و خواندن و نوشتن آموخت. سپس به تهران آمد و با همکارى سید ابراهیم خان کرمانى و سید محمد رضا مساوات و شیخ احمد قزوینى به مجامع آزادیخواهان و مشروطه‏طلبان راه یافت و با سرودن اشعار سیاسى و اجتماعى مهیج به یارى آنان برخاست. کمالى در ۱۲۸۹ ش روزنامه‏ى «پیکار» را تأسیس و منتشر کرد که بعد از چند شماره توقیف شد. وى در دو دوره نماینده مردم نیشابور در مجلس شوراى ملى بود، ولى چون طبعش مایل به سیاست نبود مجالست با ادبا و نویسندگان را بر نمایندگى مجلس ترجیح داد و تا روزگار پیرى با شعرا و نویسندگان جوان معاشرت داشت. وى سرانجام در تهران درگذشت. لازم به ذکر است که صاحب «الذریعه» وفات او را ۱۳۵۵ ق (حدود ۱۳۱۵ ش) ذکر کرده است. از آثارش: افسانه‏ى تاریخى «لازیکا»، رمان؛ «مظالم ترکان خاتون»، رمان؛ منتخب «اشعار»