موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضاشاه

موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضاشاه


نویسنده: خلیل سردارآبادی
 انتشارات : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
فهرست: کلیات و پیشینه نظری و تاریخی مفهوم جامعه مدنی، کلیاتی درباره ساخت سنتی جامعه ایران در دوره قاجاریه و وقوع انقلاب مشروطه، واگرایی سیاسی جامعه بعد از انقلاب مشروطه، حکومت سلطانی رضاشاه، نوسازی اقتصادی از بالا و شکل گرفتن جامعه مدنی.
محقق در این نوشتار با روشهای توصیفی تحلیلی و تاریخی سعی در روشن ساختن چرایی شکل نگرفتن جامعه مدنی در دوره رضاشاه است. او ابتدا بحثهای نظری لازم برای جامعه مدنی و پرداختن به ساختار جامعه ایران قبل از رضاشاه را مطرح می‌کند و سپس ابعاد ساختار حکومت رضاشاه را بررسی می‌کند.