مستشاران آمریکایی در ایران به روایت اسناد


مستشاران آمریکایی در ایران به روایت اسناد  عنوان كتابي است كه توسط زينب  احيايي گردآوري و توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي چاپ و منتشر شده است .
مستشاران آمریکایی ، متخصصان و کارشناسانی بودند که طی دهه های متمادی از دوره قاجار تا پایان حکومت پهلوی، در تعیین سیاست های فرهنگی، نظامی و اقتصادی، دخالت و حضور مستمر داشتند. اوج فعالیت مستشاران آمریکایی، بویژه در بخش نظامی، در دوران حاکمیت پهلوی دوم دیده می شود که سبب نفوذ آنان در ارتش، ساواک، وزارتخانه ها و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. بر اساس این سیاست، آمریکا در مسایل داخلی ایران، آشکارا دخالت می کرد. فعالیت آمریکا در مخالفت با نهضت ملی و کودتای 28 مرداد نمونه ای از اعمال نفوذ مستشاران در سیستم سیاسی ایران است. اسناد این کتاب به روشن کردن این نقش در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی می پردازد
كتاب مستشاران آمریکایی در ایران به روایت اسناد ، كه در 1382 در شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسيده در اختيار محققان و پژوهشگران قرار دارد .