فعالیتهای کمونیستی در دوره رضاشاه

فعالیتهای کمونیستی در دوره رضاشاه


به کوشش: کاوه بیات
انتشارات: سازمان اسناد ملی ايران
کتاب حاضر مجموعه‌ای از اسناد فعالیت چپها و کمونیستها در دوره رضاشاه می‌باشد که توسط سازمان ا سناد ملی چاپ شده است. در این کتاب علاوه بر بررسی مدارک و اسناد فعالیتهای کمونیستی به دو شخصیت برتر این جریان سیدجعفر پیشه‌وری و میرایوب شکیبا توجه ویژه‌ای شده است.