جنگ جهانی دوم در استان هرمزگان

نخستين هدف نيروهاى تجاوزگر انگلستان، اشغال نواحى نفت‏خيز و دومين هدف آنها، پيشروى در خاك ايران و به دست گرفتن راه‏هاى پيوندى استراتژيك ايران بود. عمليات دريايى انگلستان بيشتر در آب‏هاى استان خوزستان و هرمزگان صورت گرفت.

همزمان با شروع جنگ جهانى دوم، استان هرمزگان به علت موقعيت سوق الجيشى و استراتژيك از همان آغاز مورد تعرض نيروى دريايى متفقين به ويژه انگليس قرار گرفت و تمامى بنادر بى دفاع آن به تصرف آنان درآمد.

چندى بعد رضاخان كه از قدرت خلع شده بود در 20 مهرماه 1320 با خانواده سلطنتى به بندرعباس آمد و به صورت ذليلانه‏اى وسايل و چمدان‏هاى وى توسط مأمورين انگليسى بازديد و با يك كشتى انگليسى به جزيره موريس انتقال يافت و على‏رغم اصرار خانواده وى و تمايل او مبنى بر ماندن در ايران، سفير انگليس اين امر را منتفى دانست.

در چنين شرايطى، نيروهاى متفقين تا پايان جنگ، در منطقه بنادر و جزاير خليج‏فارس حضور داشتند و با تسليم بلا شرط آلمان در 18 ارديبهشت 1324 ه .ش به تدريج از منطقه خارج شدند و از تاريخ 6/12/1324 سربازان متفقين به تدريج توسط هواپيما از فرودگاه جاسك تجهيزات و نيروهاى خود را تخليه كردند.

ولى جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسى همچنان در دست نيروهاى انگلستان باقى ماند.