رضاشاه و بريتانيا

رضاشاه و بريتانيا


كتاب «رضاشاه و بريتانيا» اثر تازه‌اي است كه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي از دكتر محمدقلي مجد پژوهشگر ايراني مقيم آمريكا منتشر كرده‌است.
كتاب «قحطي بزرگ» كه به نقش انگليس در ايجاد قحطي در ايران طي سال‌هاي جنگ اول جهاني مي‌پردازد و كتاب «تاراج بزرگ» كه به تاراج ميراث باستاني ايران در دوره رضاشاه مي‌پردازد، دو نمونه از كتابهاي قبلي محمدقلي مجد بوده است.
كتاب «رضاشاه و بريتانيا» مجموعه‌اي است كه براساس اسناد وزارت امورخارجه آمريكا به ويژگيهاي رفتاري و اخلاقي رضاشاه در دوران حكومت بر ايران پرداخته است. اين كتاب كه در 12 فصل تهيه و تنظيم گرديده، اختناق سياسي و اجتماعي عصر وي، زمين‌خواريهاي رضاشاه، عملكرد وي در ارتباط با نفت، موضوع خريد اسلحه، وخامت اقتصادي ايران در عصر رضاشاه و بالاخره سير تحولات مربوط به اشغال ايران و سقوط نامبرده را به شكل مستند مورد بحث و بررسي قرار داده است.
كتاب حاضر در حقيقت ترجمه‌اي است از Great Britain Reza Shah اثر دكتر محمدقلي مجد كه توسط انتشارات دانشگاه فلوريدا در سال 2001 منتشر شده است. متن انگليسي داراي 15 فصل مي‌باشد كه به پيشنهاد آقاي دكتر مجد از ترجمه فصل دوم، سوم و چهارم به دليل تكرار مطالب آن در كتاب «از قاجار به پهلوي»، كه همزمان با اين اثر توسط اين مؤسسه منتشر مي‌شود خودداري شده است.